11. 4. – Mezinárodní den boje proti hluku

Mezinárodní den boje proti hluku je celosvětová kampaň vyhlašovaná již od roku 1996, kterou založilo Centrum pro sluch a komunikaci sídlící v New Yorku. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o hluku a jeho negativních dopadech na lidské zdraví. Aktivity k Mezinárodnímu dni boje proti hluku jsou organizovány v několika zemích po celém světě jako například v Brazílii, Chile, Německu, Itálii, Španělsku nebo USA. 

 

Mezinárodní den boje proti hluku se vyhlašuje hned třikrát: osmého, jedenáctého a dvanáctého dubna a určitě by neměl ujít ani naší pozornosti.

 

 

Účinky hluku na lidský organismus

 

Hluk patří k neodmyslitelné součásti lidského života a bez zvuků se stává člověk omezen v poznávání světa. Nicméně však  přemíra hluku je spojena s účinky na lidský organismus, které závisí mj. nejen na intenzitě hluku, ale i na frekvenčním spektru, délce působení, věku exponované osoby apod., ale i na vztahu k určitému typu hluku. Každý zná pocity, které vyvolávají např. libé tóny oblíbené hudby, u jiné osoby stejná hudba může naopak vyvolávat negativní reakce.

 

Účinky hluku jsou závislé na jejich frekvenci – tzn. že nejvyšší citlivost lidského ucha je v oblasti 3500 – 4000 Hz, naopak v oblasti nízkých frekvencí 10 Hz je práh slyšení až 90 dB. S věkem se obecně práh slyšení zvyšuje, i když nerovnoměrně v jednotlivých frekvenčních pásmech. Důvodem je poškození sluchového aparátu opotřebením. Proto je nezbytné se problematice hluku věnovat a vyvarovat se nevyžádané expozici hlukem.

 

Kromě účinků na sluchový aparát jsou zejména u hluku z dopravy popisovány při dlouhodobém působení  negativní účinky na kvalitu spánku, výskyt vysokého krevního tlaku, srdečních obtíží. Nejčastější jsou pak účinky rušení, kdy hluk působí jako stresová situace, kterou může lidský organismus do určité míry kompenzovat, při dlouhodobém vlivu však může vést až ke vzniku onemocnění.

 

 

Příklad intenzity hluku

 

práh sluchu

0 db

 šepot

20 db

tiše hrající rádio

40 db

konverzační řeč

60 db

hlasitá řeč

80 db

práh bolesti

140 db

výstřel z pistole

160 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekci pro stanovení hygienických limitů hluku naleznete zde .

 

 

Jak se můžeme bránit obtěžování hlukem?

 

 

Problémům s hlukem je možno předem zabránit tím, že se budeme zajímat o své okolí a i své počínání. V zastavěném území je nejčastěji zdrojem hluku nejen doprava a další obecně známé zdroje (např. výrobní či skladovací prostory), ale i zdroje hluku nacházející se u obytných objektů např. tepelná čerpadla, klimatizační jednotky apod. Pokud tedy hledáte vhodnou lokalitu pro výstavbu svého rodinného domu, vždy je nutné se zajímat o to, jak vypadá daná lokalita a s jakým využitím pozemků v našem okolí počítá územní plán obce.

 

Jestliže nás již setrvale obtěžuje hluk z blízkého pozemku či stavby, můžeme se obrátit s podnětem na hluk k věcně příslušnému úřadu, nejčastěji krajské hygienické stanici nebo stavebnímu úřadu. Zákon jim umožňuje zasáhnout však pouze tehdy, pokud hluk překračuje hygienické limity, a ohrožuje tak veřejné zdraví (to je možné prokázat především měřením hluku), pokud hluk pochází z činnosti, která vyžadovala úřední povolení (např. kolaudační rozhodnutí), a provozovatel takové povolení nemá, nebo pokud osoba působící hluk páchá přestupek, který je legislativně definován.  

 

V případě rušení nočního klidu je možné se obrátit i na policii, která má kompetence se touto problematikou zabývat, případně se domáhat nápravy v rámci občansko-právního sporu, a to u soudu tzv. negatorní žalobou podle ustanovení § 1013 nového občanského zákoníku. Soud bude zkoumat, zda obtěžování hlukem je nepřiměřené místním poměrům, a současně také to, zda se v důsledku obtěžování jedná o podstatný zásah do obvyklého užívání pozemku nebo stavby.

 

Další informace k obtěžování hlukem naleznete zde.

 

 

Nezapomeňte tedy, že nejen okolí obtěžuje Vás  nevyžádaným hlukem, ale i Vy můžete své okolí takovým hlukem obtěžovat. Vždyť hluk nezná ploty, aby zůstal u Vás na zahradě, ale šíří se vzduchem do všech stran, pokud mu to uspořádání prostoru dovolí.

 

Nezapomeňte také, že kromě  nežádoucích zdrojů hluku působí na Váš sluchový aparát i dobrovolná expozice hluku, např. hudba pouštěná přímo do sluchátek, která  může také vést k poškoztení sluchu opotřebením sluchového aparátu. Toto se však pozná až po dlouhé době, kdy takové změny již nelze odvrátit. Šetřte tedy svůj sluch, aby dobře sloužil do vysokého stáří.

 

 

Praha 10. 4. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka

MUDr. Libuše Polanská - ředitelka sekce OPVZ a odboru HOK

 

Zdroje textu:

 

http://www.enviweb.cz/95325

https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/hluk-obtezovani-hlukem/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Noise_Awareness_Day

http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=587

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272