3.12. - Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Česká republika se k tomuto významnému dni přidala poprvé v roce 1993. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

 

 

 

Zdravotní postižení

 

Zdravotní postižení je určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jedince omezuje v určitém rozměru lidské činnosti a péči o sebe sama.

 

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, vymezuje zdravotním postižením jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

 

Zdravotní postižení se nejčastěji diferencuje dle převládajících znaků zdravotního postižení na fyzické, mentální a duševní, zrakové, sluchové, řečové a kombinované. Nejčastějšími příčinami zdravotních postižení jsou dědičnost, příčiny vzniklé v prenatálním a postnatálním období, nemoci či úrazy.

 

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 

V České republice se na nejvyšší úrovni zabývá problematikou zdravotně postižených osob Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen VVZP).

 

VVZP je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort s cílem pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami lidé se zdravotním postižením.

 

 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se ZP na období 2015-2020

 

Od roku 1992, kdy byl schválen první národní plán, se jedná již o šestý plán, jehož cílem je podporovat integraci lidí se zdravotním postižením. Svou strukturou navazuje na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. V roce 2016 byl Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 upravený dle usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 594. Odkaz naleznete zde.

 

 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje

Centrum pro zdravotně postižené a seniory je obecně prospěšná společnost, poskytující registrované sociální služby s poradnami v 8 regionech Středočeského kraje. Cílem poskytovaných služeb je pomoci uživatelům služby zvládnout nepříznivé situace a problémy v občanském životě. Centrum svou činnost zabezpečuje prostřednictvím detašovaných pracovišť, a to v Benešově u Prahy, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mladá Boleslavi, Praze a Příbrami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. 11. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK

 

 

 

Zdroje textu:

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/dnes-je-mezinarodni-den-osob-se-zdravotnim-postizenim--pripomina-ministr-dienstbier-137795/

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2015-2020-130992/

https://www.alfabet.cz/informace-o-typech-zdravotniho-postizeni

http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=2