Cvičení Blackout

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze se v termínu 4. a 5. 9. 2018 zúčastnila krajského taktického štábního cvičení složek IZS a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události  Blackout.

 

Cílem tohoto cvičení bylo zejména prověřit připravenost a akceschopnost složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších vybraných orgánů a organizaci v kraji na řešení dopadů této krizové situace a zhodnotit její  možné dopady na základní životní potřeby obyvatelstva a infrastrukturu v kraji.

 

Cvičení Blackout se zúčastnilo přes 50 cvičících a zahájeno bylo v časných ranních hodinách simulací  výpadku vedení na území Spolkové republiky Německo, kde došlo k fyzickému přetížení dalších vedení a k jejich kaskádovitému vypínání ochranami. Provozovatel přenosové soustavy proto vyhlašuje stav nouze. Na tuto situaci zareagovala hejtmanka kraje, která svolává Bezpečnostní radu kraje a po vyhodnocení dostupných informací rozhoduje o vyhlášení stavu nebezpeční pro území kraje.

 

Dopolední blok byl dále věnovaný prezentacím cvičících – jaké kroky by konkrétní organizace v případě blackoutu podnikla. Odpoledne se účastníci přesunuli na součinnostní cvičení „Voda 2018“ do Poříčí nad Sázavou, kde představitelé Ministerstva zemědělství připravili prezentaci o mobilní čističce vod a praktickou ukázku čištění vody v terénu.

 

Druhý den se cvičící přesunuli do areálu oblastní nemocnice Kladno, kde proběhla prezentace činností v případě této krizové situace za odbor zdravotnictví. Krizová manažerka oblastní nemocnice Kladno dále připravila praktickou ukázku spuštění náhradního zdroje elektrické energie a přistavení cisterny společnosti ČEPRO. Další praktická ukázka se konala ve společnosti Alpiq, kde byla cvičícím představena ukázka náhradního zdroje a plynové turbíny elektrárny Alpiq.

 

Cvičení Blackout bylo ukončeno plánovanou tiskovou konferencí přímo v místě Alpiq Generation, s.r.o.

 

Podrobné výsledky cvičení budeme publikovat po vyhodnocení KÚ STČ.  

 

Praha, 10. 9. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK