Dotaz na používání rukavic ve zdravotnických zařízeních

Pracuji jako všeobecná sestra a mám dotaz k vyšetřovacím rukavicím všeobecně. Je lepší po každém pacientovi sundat rukavice a vzít si nové, nebo stačí nandané použité rukavice omýt desinfekcí (např. Sterillium)?

 

 

K Vašemu dotazu sděluji, že pravidla pro používání rukavic, mytí rukou a provádění dezinfekce rukou jsou legislativně stanovena ve vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen „vyhláška 306“).

 

Používání rukavic a dalších ochranných pomůcek je uvedeno v:

 

 • § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky 306 - jednorázové rukavice se používají při každém odběru, a to vždy pouze pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu.
 • Příloze 3 písm. d) vyhlášky 306 - pro operační výkony musí zdravotničtí pracovníci používat sterilní ochranný oděv a sterilní rukavice…
 • Příloze 3 písm. e) vyhlášky 306 - u ostatních výkonů, při kterých je porušována nebo již porušena integrita kůže a sliznic nebo provedena komunikace s tělesnými dutinami, popřípadě nefyziologický vstup do organizmu, se ochranné pomůcky volí ve vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta; ochranné pomůcky musí být individualizovány pro každou osobu a je nutno je odkládat ihned po výkonu.

   

  Pravidla pro mytí rukou a provádění dezinfekce rukou stanovuje Příloha 3 písm. g) vyhlášky 306 - k vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou; hygienickou dezinfekci rukou musí provést vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem a předměty a pomůckami kontaminovanými biologickým materiálem včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu, a před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu k předcházení a zabránění vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí; k utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících.

   

  Co se týká opakovaného používání rukavic při ošetřování pacientů a jejich omývání a dezinfikování mezi jednotlivými úkony, jde o postup non lege artis. Dle přílohy 3 písm. p) vyhlášky 306 - opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu výrobce. Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci. Rukavice určené k ošetřování pacientů jsou jednorázové. Opakovaně se ve zdravotnických zařízeních používají pouze rukavice určené na úklid. 

   

  Problematika hygieny rukou je podrobně rozvedena v publikaci – Hygiena rukou ve zdravotnictví – První globální výzva, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v roce 2011 (dostupné na http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/dokumenty/doporuceni_7644_2922_29.html).

   

  Dne 29.04.2019

  Zpracovala  Mgr. Martina Králová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Nymburk