Důležité upozornění - podmínky provozu všech pracovišť úřadu v době nouzového stavu

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 128, o přijetí krizového opatření, kterým se ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům zahájit omezený provoz vyplývající z nouzového stavu v rámci všech svých pracovišť, upravila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ode dne 15. 2. 2021 na dobu do dne 28. 2. 2021 podmínky svého provozu takto: 

Pravidla pro kontakt s veřejností/klienty:  

  • je-li to možné, vždy namísto osobní návštěvy upřednostněte písemný, elektronický či telefonický kontakt;
  • písemná podání zasílejte přednostně datovou zprávou (ISDS, e-podatelna, el. pošta) či prostřednictvím pošty, nenoste je na podatelnu osobně;
  • je-li Vaše osobní návštěva nevyhnutelná, přizpůsobte ji stanoveným úředním hodinám; nejlépe je sjednat si termín konzultace předem (telefonicky či e-mailem) na konkrétní hodinu s konkrétní úřední osobou;
  • omezte svůj pobyt v budově či na pracovišti KHS na nezbytné minimum, řiďte se vyvěšenými instrukcemi, jakož i pokyny pověřeného personálu a dodržujte zvýšená hygienická opatření (vstup a pobyt ve vnitřních prostorech úřadu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, provedení dezinfekce rukou před vstupem, respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu, dodržování 2m odstupů od ostatních osob).

Děkujeme, že nám respektováním výše uvedených pravidel pomáháte zajistit poskytování našich služeb i v době nouzového stavu a zhoršené epidemiologické situace.