GIS - Nemoci z povolání v roce 2015

Co je to nemoc z povolání? Definice nemoci z povolání (dále i „NzP“) je uvedena v § 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů:

„Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (příloha č. 1 uvedeného NV). Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“
Za NzP nelze uznat jakoukoli nemoc, ačkoliv může mít svou příčinu ve výkonu povolání. Za NzP se považují pouze ty nemoci, které vyčerpávajícím a závazným způsobem vymezuje příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., jejímž obsahem je seznam NzP. Jinými slovy za NzP nelze považovat nemoc, která není na „seznamu“.
O uznání NzP nerozhoduje tak jako v případě pracovního úrazu zaměstnavatel, ale určené zdravotnické zařízení na návrh nebo podnět ošetřujícího lékaře. Postup při uznávání NzP nebo ohrožení NzP upravuje vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).
 
Ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení NzP provádějí na základě žádosti věcně a místně příslušného střediska NzP krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) na základě ustanovení § 82 odst. 2 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“). Ověření podmínek vzniku onemocnění ze strany KHS se provádí, je-li podezření na NzP podloženo splněním klinických kritérií a důvodným podezřením na profesionální etiologii šetřeného onemocnění.
 
Ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení NzP provádějí KHS dle Metodického návodu MZ ČR, zn. 22139/2011 – „metodický návod k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání“.
 
Pro hodnocení míry expozice faktorům relevantním pro posuzované onemocnění lze využít výsledky měření provedených k zařazení předmětné práce do kategorie podle zákona 258. Pokud provedené šetření a měření použité ke kategorizaci prací nebo další dokumentace ověřujícího pracoviště (tj. KHS) neposkytují dostatek podkladů pro posouzení, objednává KHS u příslušného zdravotního ústavu (dále jen „ZÚ“) objektivizaci pracovních podmínek měřením a vyšetřením.
 
Po provedených místních šetřeních u zaměstnavatele, měřeních ZÚ, případně po odběru vzorků látek z pracoviště, které přicházejí v úvahu jako příčina onemocnění, vypracuje KHS vyjádření na základě všech zjištění uvedených v protokolech ze šetření, na základě výsledků měření provedených k ověření podmínek vzniku onemocnění, dosavadní dokumentace KHS z výkonu státního zdravotního dozoru u zaměstnavatele, zařazení práce do příslušné kategorie a podkladů, které k tomu byly použity, a údajů o dosavadním výskytu NzP na pracovišti. Ve vyjádření KHS je v závěru uvedeno, zda při vykonávání posuzované práce byly z hlediska expozice relevantním faktorům splněny podmínky pro vznik NzP. Toto jednoznačné vyjádření odesílá KHS příslušnému žádajícímu středisku NzP pro které je vyjádření KHS závazné. Analogicky se postupuje při ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení ohrožení NzP.
 
Níže uvedené mapy znázorňují počty nemocí z povolání, které byly v rámci Středočeského kraje v jednotlivých regionech v roce 2015 šetřeny a které byly v roce 2015 vyhlášeny.
 
Hlášenými NzP za daný rok se rozumí uznaná profesionální onemocnění, tedy uznané NzP a uznaná ohrožení NzP v daném roce (včetně NzP a ohrožení NzP, které byly šetřeny před daným rokem), tzn. celkový počet lékařských posudků o uznání NzP nebo ohrožení NzP s datem daného roku. Počet šetřených NzP udává počet všech vyjádření KHS, která byla vypracována a předána na příslušná střediska NzP v daném roce, tzn. počet případů NzP, které byly řešeny na KHS v daném roce. Všechna nově vzniklá a uznaná profesionální onemocnění se hlásí do Národního registru nemocí z povolání (NRNP). Počet šetřených NzP není ve statistikách NRNP uveden.
 
 
 
 
 
 
Zpracovali:
Ing. Marek Michna, oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Kutná Hora
RNDr. Pavla Kasalová, oddělení hygieny práce pro okresy Praha východ a západ
Zpracováno v červnu 2016
 

 


 

Přílohy