GIS - průběh zotavovacích akcí pro děti ve Středočeském kraji v r. 2016

GIS - průběh zotavovacích akcí pro děti ve Středočeském kraji v r. 2016

V roce 2016 se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 226 zotavovacích akcí pro děti se 344 běhy a 20.980 zúčastněnými dětmi. Za sledované období červenec – srpen 2016 provedli zaměstnanci KHS ve Středočeském kraji celkem 136 kontrol zotavovacích akcí a 6 kontrol samostatných stravovacích služeb poskytovaných v rámci zotavovacích akcí.  

 

Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 26 závad. Nejčastěji byly zjišťovány závady a nedostatky v zásobování akcí pitnou vodou (8 závad) a ve zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob činných při akci (6 závad). Závady spočívající v zásobování pitnou vodou byly zjištěny převážně v souvislosti s kontrolním odběrem vzorků vody ze studny zásobující akci pitnou vodou. V případě zjištění nevyhovující kvality pitné vody byla provozovatelem akce vždy bezodkladně přijata nápravná opatření a byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody. Závady ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzicích osob činných při akci spočívají zpravidla v částečně chybějící zdravotní dokumentaci. 

 

Z celkového počtu závad byly dále zjištěny 4 závady spočívající v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí a 4 závady spočívající v nezajištění podmínek pro ubytování dětí. I v těchto případech byly závady s provozovateli ihned projednány a dle možností byla realizována nápravná opatření.  Tři ze zjištěných závad se dále týkaly plnění zákonné ohlašovací povinnosti. Z toho v jednom případě nebyla ohlašovací povinnost splněna vůbec a ve 2 případech nemělo ohlášení zákonem stanovené náležitosti.

 

Jako velice pozitivní lze hodnotit skutečnost, že pouze 1 závada byla zjištěna v souvislosti se stravováním dětí. Jednalo se o nedostatek zjištěný v rámci stravovací služby poskytované v souvislosti s konáním zotavovací akce a i tento nedostatek bylo možné vyhodnotit jako méně závažný.    

 

S ohledem na charakter a závažnost zjištěných závad a také s ohledem na maximálně poskytnutou součinnost provozovatelů při rychlém odstranění zjištěných závad, nebylo ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví v průběhu hodnocené sezóny přistoupeno k uložení sankce.

 

Letošní sezónu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji lze hodnotit jako poměrně klidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné události nebo situaci.

 

 

 

Zpracovali: Mgr. Jana Tomicová, Ing. Marek Michna

Zpracováno dne: 30.11.2016


 

Přílohy