Hluk a zdraví

Hluk a zdraví

Zvuky, které jsou nežádoucí, rušivé nebo škodlivé pro člověka, označujeme jako hluk. Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Hluk snižuje obecnou odolnost organismu vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů, ovlivňuje pracovní výkon, způsobuje rozmrzelost a zhoršuje komunikaci mezi lidmi. Jako jeden z mnoha faktorů se může hluk podílet při dlouhodobém působení na vzniku hypertenze (vysoký krevní tlak), poškození funkce srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo závisí a vzrůstá se zvyšující hlučností. K přímému poškození zdraví může dojít v případě krátkodobého vystavení organismu hodnotám hluku, které přesahují hodnotu 130 dB, kdy může dojít k přímé perforaci bubínku (pro ilustraci se jedná o hladinu o něco vyšší než jakou vydává startující letadlo). V druhém případě se jedná o časté a dlouhodobé působení hluku při hodnotách nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba).

Monitorování hluku probíhá v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí ve vybraných lokalitách měst ČR. Hlučnost v lokalitách je charakterizována periodicky probíhajícím měřením. Dotazníkové šetření v těchto lokalitách zjišťuje rušení obyvatel hlukem a zdravotní stav obyvatelstva. Podrobnější informace

naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu

(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/monitoring-zrdavi-a-zivotniho-prostredi).

Vibrace jsou většinou doprovodným vjemem přicházejícím spolu s hlukem v případě pohybu těžkých dopravních prostředků nebo stavební techniky. Vibrace jsou otřesy způsobené těmito předměty a objekty a organismus je vnímá jako nepříjemný pohyb země či podlahy domu spolu s vizuálním vjemem např. pohyb předmětů na poličkách, pohyb listů pokojových květin. I na tyto vjemy legislativa pamatovala a jsou pro ně stejně jako pro hluk stanoveny hygienické limity. Protože tyto aspekty životního prostředí spolu úzce souvisí, jsou hygienické limity stanoveny stejnými předpisy jako v případě hluku. Jejich zdravotní dopad v podobě rušení spánku, nepříjemné pocity způsobené otřesy, nespavost a rozmrzelost mají obdobné důsledky na lidský organismus jako v případě hluku.