Hlukové mapy České republiky

Hlukové mapy ČR

Strategické hlukové mapy jsou pořizovány Ministerstvem zdravotnictví pro vybrané oblasti. Podrobnosti o hlukovém mapování obsahuje vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě.

Strategické hlukové mapy musí být každých 5 let aktualizovány. Na jejich základě pořizuje Ministerstvo dopravy a krajské úřady akční plány, které mají navrhovat konkrétní opatření k odstranění příčin nadměrného hluku včetně časového plánu jejich uskutečnění a zajistit zachování tichých oblastí tj. oblastí, které nejsou rušeny hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit.

Hlukové mapy jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.geoportal.cenia.cz/ a hlukovemapy.kaktus.cz a dále na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Návrhy akčních plánů jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách Ministerstva dopravy.