K 27. prosinci 2012 provedla hygienická služba ve Středočeském kraji 2 779 zdravotních dozorů

K 27. prosinci 2012 provedla hygienická služba na území Středočeského kraje v rámci kontrol dodržování mimořádných opatření ministra zdravotnictví celkem 2 779 zdravotních dozorů. Z toho bylo provedeno:

·         1231 kontrol v zřízeních s výrobou pokrmů typu restaurace, hostince apod.
·         1077 kontrol v zařízeních bez výroby pokrmů typu pivnice bary, herny apod.,
·         289 kontrol v mobilních stáncích s občerstvením především v rámci konaných jednorázových hromadných akcí,
·         92 kontrol v prodejnách potravin s rychlým občerstvením,
·         69 kontrol v pevných stáncích s občerstvením,
·         13 kontrol v provozovnách zajišťující stravování pro zdravotnická zařízení a sociální služby,
·         8 kontrol v prodejnách potravin bez konzumace.
 
Pokud je zjištěn výskyt podezřelé lihoviny, na místě zdravotní inspektoři neprodleně odebírají vzorek a uloží potřebná opatření. V rámci kontrol bylo odebráno celkem 74 vzorků podezřelých lihovin. Z toho odběr 66 vzorků zajišťovali pracovníci KHS. Ve zbylých 8 případech byly odběry provedeny v součinnosti jinými dozorovými orgány, které zároveň zajistili laboratorní rozbor odebraných vzorků. Všechny doposud analyzované vzorky byly celně technickou laboratoří vyhodnoceny jako lihoviny, u kterých nebyly prokázány hodnoty představující akutní riziko.
 
Státní zdravotní dozor je nyní již prováděn ve standardním režimu, avšak stále probíhá kontrola dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 27. září 2012, kdy v souvislosti s tím, je vyžadováno předkládání dokladů o původu lihovin podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., i dokladů o sledovatelnosti ve všech fázích uvádění potravin do oběhu.
 
Dále byly v jednotlivých regionech prováděny kontroly "Vánočních trhů". Spotřebitelům je zpravidla nabízena horká medovina a svařené víno, ve výjimečných případech grog a punč připravované z lihovin opatřených požadovanými doklady.
 
Celkem bylo v uplynulém období přijato 255 podnětů od občanů, spojených s odběrem celkem 374 vzorků. Jednalo se o podezřelé lihoviny, které občané doručili na pracoviště KHS.
Nejčastěji se jednalo o tuzemák 36 %, vodku 15 %, slivovici 15 % a ostatních 34 % představují především ovocné pálenky, borovičky atd.
Pokud jde o způsob nabytí lihoviny je nejčastěji občany uváděn dar 48 %, potom nákup v obchodě 23 %, nákup ve stáncích na trhu či v tržnici 10 %, a ostatní tj. 19 % např. nákup přes internet, pojízdný prodejce, nákup od jiných osob apod.
 
V řadě případů byly prováděny konzultace a informace o bezpečnosti lihovin v souvislosti s nařízením vlády 317/2012 Sb., mimořádným opatřením MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012 a stanovenými požadavky pro odběr vzorků.
 
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel