Kategorizace prací

Kategorizace prací se provádí na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

Pro účely kategorizace se hodnotí následující faktory:
1.     prach
2.     chemické látky
3.     hluk
4.     vibrace
5.     neionizující záření
6.     fyzická zátěž
- převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami
- převážně dynamická, vykonávaná malými svalovými skupinami
- převážně statická, vykonávaná malými svalovými skupinami
- spojená s ruční manipulací s břemeny
7.     pracovní poloha
8.     zátěž teplem
9.     zátěž chladem
10.  psychická zátěž
- práce monotónní
- práce ve vnuceném tempu
- práce ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu (jakém)
- práce pouze v nočních směnách
11.  zraková zátěž
- nutnost rozeznávání kritických detailů
- používání zvětšovacích přístrojů a pomůcek
- sledování obrazovek
- neodstranitelné oslňování
12.  práce s biologickými činiteli
13.  práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 
V příloze č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb. jsou uvedena kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií dle jednotlivých faktorů.
 
Obecné hodnocení:
za práce –
-       kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
-       kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy (dále jen "hygienické limity"), a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1,
-       kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 vyhlášky, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,
-       kategorie čtvrté se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.
 
Jednotlivé práce zařadí zaměstnavatel podle výše uvedených faktorů do kategorií 1-4. Pro celkové zařazení je směrodatný faktor, u něhož je zařazení nejvyšší kategorie.
 
Zařazení prací do kategorie první nemusí zaměstnavatel oznamovat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“). Při kontrole však pracovníci KHS mohou požadovat předložení podkladů, na jejichž základě byly tyto práce do kategorie první zařazeny (analýzu rizika provedenou podle požadavků zákoníku práce).
 
Zařazení prací do kategorie druhé musí zaměstnavatel oznámit OOVZ místně příslušnému podle výkonu práce do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. OOVZ posoudí správnost zařazení a bere ho na vědomí. V některých případech (hraniční hodnoty škodlivin, málo známé technologie apod.) může OOVZ rozhodnout        o tom, že práce kategorie druhé budou pracemi rizikovými.
 
Při zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie zaměstnavatel podává OOVZ místně příslušnému návrh na zařazení do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný OOVZ, který zároveň může rozhodnutím stanovit i frekvenci měření škodlivin na pracovišti. Minimální náplně a termíny lékařských preventivních prohlídek osob, které vykonávají rizikové práce již OOVZ rozhodnutím nestanovuje (výjimkou jsou následné prohlídky a speciální odborná vyšetření), ale stanoví je vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která nabyla účinnosti dne 3. 4. 2013.
 
V oznámení (kat. druhá) a návrhu (kat. třetí a čtvrtá) musí být uvedeno:
obchodní jméno, sídlo, IČO, statutární zástupce, adresa provozovny, počet zaměstnanců, zabezpečení pracovnělékařské péče, výsledky hodnocení expozice zaměstnanců - měření faktorů pracovního prostředí v charakteristické směně.
U jednotlivých prací se pak uvádí:
Název-označení práce (funkce), stručný popis práce, název a umístění pracoviště, režim střídání směn/délka směny, u práce s chemickými látkami a přípravky uvést klasifikaci (předložit bezpečnostní listy), počet pracovníků v dané práci celkem (muži/ženy), opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců.
  
 
 
Zpracovala: Ing. Alena Marková, vedoucí oddělení hygieny práce ÚP Beroun
Zpracováno dne : 08.06.2015