KHS Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 celkem 689 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb viz. graf č.1.

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění počtu kontrol v jednotlivých typech zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017

 

 

Kontroly jsou běžně prováděny dle pečlivě sestavených kontrolních plánů. Dále se kontroly provádí v reakci na podněty spotřebitelů, mimořádné kontroly v případě jakéhokoliv podezření na alimentární onemocnění a kontroly na základě povinného hlášení provozovatelů. Nedílnou součástí je provádění kontrol tzv. opakovaných, které jsou zaměřeny na kontrolu odstranění zjištěných závad, plnění nařízených opatření, nebo došetření vzniklé situace. Z výše uvedeného celkového počtu kontrol bylo za uplynulé období provedeno například 63 kontrol na základě podnětů spotřebitelů, kteří nejčastěji uváděli nespokojenost s provozní hygienou při poskytování stravovacích služeb. Postupně se rozbíhají kontroly stánkového prodeje občerstvení v rámci jednorázových hromadných akcí. Prozatím bylo vykonáno 23 kontrol stánků, jednalo se např. o akci „Libušínská bitva“ v regionu Kladno.

 

Graf č. 2  Počty provedených kontrol ve stravovacích zařízeních rozdělených dle druhu provedené kontroly za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017

 

 

Při kontrolách, prováděných v průběhu měsíce dubna 2017 byl mimo jiné zjišťován původu masa a masných produktů používaných k přípravě pokrmů ve stravovacích službách s ohledem na probíhající stahování z oběhu produktů pocházejících z Brazílie, ze závodů podezřelých z podvodného jednání. Suroviny z podezřelých závodů při kontrolách hygieniků zjištěny nebyly.

 

V rámci kontrol bylo odebráno 51 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení. Z toho 2 odebrané vzorky nevyhověly požadavkům platných právních předpisů. Jednalo se například o zjištění nadlimitního obsahu lepku v bezlepkové pizze. Bližší informaci o uvedené akci získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://www.khsstc.cz/dokumenty/zkusenosti-z-kontroly-obsahu-lepku-v-bezlepkove-pizze--4536_4536_24_1.html. Kromě vzorků pokrmů a potravin je prováděn odběr stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb.

 

Graf č. 3  Počty odebraných vzorků pokrmů a potravin dle druhu v rámci provedených kontrol za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v plnění obecných požadavků na potravinářské prostory v 36 % a další často zjišťované nedostatky, které jsou uvedeny v grafu č. 4. Stále je poměrně častým nedostatkem (ve 21 % zkontrolovaných provozoven) poskytování informací o alergenech, přestože je tato povinnost pro provozovatele v platnosti již od roku 2015. Aktuálně byla zahájena kontrolní akce „Kontrola poskytování informací o alergenech“, která byla zvolena krajskou prioritou dozoru pro nadcházející období a bude zacílena na zjištění způsobu a správnosti poskytovaných informací.

 

Graf č. 4 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 162 finančních sankcí v celkové výši 721 000 Kč.

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 75 opatření.

 

Graf č. 5 Počty vydaných nápravných opatření dle druhu za období 1. 1. 2017 až 30. 4. 2017

 

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 244 závazných stanovisek, z toho v osmi případech byl v dané věci vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2017 vydal 6 rozhodnutí týkajících se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje (studny).

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 5. 2017