Kontrola předmětů běžného užívání na akcích „Hrnčířské slavnosti 2018“ na zámku Nelahozeves a „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy Beroun“

V letošním roce se středočeští pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání v rámci plánovaných kontrol zaměřili na prodejce předmětů běžného užívání a to předmětů určených pro styk s potravinami a kosmetických přípravků. Dne 21. 04. 2018 byli kontrolováni prodejci na akci „Hrnčířské slavnosti 2018“ konané na zámku Nelahozeves a dne 5. 5. 2018 na tradiční akci „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy Beroun“ na Husově náměstí.

 

Celkem bylo provedeno 20 kontrol se zaměřením, zda prodejci silikátových předmětů určených pro styk s potravinami (např. keramické, porcelánové, smaltované hrnky, talíře, misky, mísy, formy na pečení) nebo dřevěných předmětů určených pro styk s potravinami (např. misky, vařečky, obracečky) a prodejci kosmetických přípravků (např. mýdla, šumivé koule do koupele, koupelové soli, krémy) plní své povinnosti.

 

Ze 14 prodejců keramických předmětů splnili požadavek na označování dle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (dále jen „nařízení 1935“) všichni prodejci. Využili možnosti značení v blízkosti keramického předmětu určeného pro styk s potravinami formou označení stánku, přiložením vizitky k předmětům nebo označením přímo na výrobku.

 

Předmětem kontrol bylo dále jako vždy ověření, zda prodejci keramických předmětů mají k dispozici prohlášení o shodě dle článku 16 nařízení 1935 a § 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

V době kontrol bylo předloženo 7 prohlášení, která splňovala náležitosti uvedené v příloze č. 9 oddíl 3 citované vyhlášky. V jednom případě kontrolovaná osoba musela keramické předměty určené pro styk s potravinami stahovat z nabídky, neboť neměla žádnou dokumentaci pro doložení zdravotní nezávadnosti kontrolovaného výrobku. Za zjištěný přestupek byla uložena sankce. V ostatních případech byla předložena prohlášení, která však bylo nutné vzhledem k citované legislativě aktualizovat nebo doplnit o identifikaci keramických předmětů.  Kontrolované osoby, které byly vyzvány k zaslání písemného prohlášení v náhradním termínu na KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, svou povinnost  splnily.

 

Kontrole značení dle požadavků nařízení 1935 letos neunikli ani prodejci předmětů určených pro styk s potravinami ze dřeva, smaltu a porcelánu. Většinou využili možnosti značení formou označení stánku, přiložením vizitky k předmětům.  K předmětům byla předložena dokumentace v rozsahu požadavků platné legislativy.

 

Středočeští hygienici v letošním roce zaměřují svou pozornost také na značení kosmetických přípravků, jejichž prodej se na těchto akcích stále rozšiřuje. Byly provedeny čtyři kontroly zaměřené na plnění povinností distributora dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen“ nařízení 1223“). Pouze při jedné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. V ostatních  případech byl zjištěn prodej kosmetických přípravků bez  jakéhokoliv označení –  např. chybělo označení osoby odpovědné za uvedení na trh kosmetického přípravku, šarže, složení, data spotřeby minimální trvanlivosti dle požadavků čl. 19 nařízení 1223 nebo chyběl některý z povinných údajů. Distributoři předmětné kosmetické přípravky stáhli během kontroly přípravky z prodeje. Kontrolujícími byla přijata nápravná opatření.

 

Nevyhovující zjištění budou dále postoupena místně příslušným krajským hygienickým stanicím dle sídla prodejce/výrobce  k dořešení.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 9.5.2018