Kontrola předmětů běžného užívání na akcích „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy 2019 Beroun“ a „31. Tradiční keramický den“

V letošním roce se pracovníci středočeského oddělení hygieny předmětů běžného užívání v rámci plánovaných kontrol zaměřili na prodejce předmětů běžného užívání a to předmětů určených pro styk s potravinami a kosmetických přípravků. Dne 04.05.2019 byli kontrolováni prodejci na akci „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy 2019 Beroun“ konané na Husově náměstí  v Berouně a dne 25.05.2019 na akci „ 31. Tradiční keramický den“ konané na náměstí Smiřických v  Kostelci nad Černými lesy.

 

Celkem bylo provedeno 23 kontrol se zaměřením na to, zda prodejci silikátových předmětů určených pro styk s potravinami (např. keramické a porcelánové hrnky, talíře, misky, mísy, apod.) a prodejci kosmetických přípravků (např. mýdla, tuhé šampony, tělová másla, balzámy) plní své legislativou dané povinnosti.

 

Z 21 prodejců silikátových předmětů splnili požadavek na označování dle čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (dále jen „nařízení 1935“) všichni prodejci. Využili možnosti značení v blízkosti keramického nebo porcelánového předmětu určeného pro styk s potravinami formou označení stánku, přiložením vizitky k předmětům nebo označením přímo na výrobku.

 

Dále předmětem kontrol bylo jako vždy ověření, zda prodejci mají k dispozici prohlášení o shodě dle článku 16 nařízení 1935 a § 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

V době kontrol bylo předloženo 11 prohlášení, která splňovala náležitosti uvedené v příloze č. 9 oddíl 3 citované vyhlášky. Ve třech případech  kontrolované osoby, které byly současně i výrobci nabízených silikátových předmětů musely předměty určené pro styk s potravinami stahovat z nabídky, neboť neměly žádnou dokumentaci pro doložení zdravotní nezávadnosti kontrolovaného výrobku. Za zjištěné přestupky byly uloženy sankce. V ostatních případech byla předložena prohlášení, která však bylo nutné vzhledem k citované legislativě aktualizovat nebo doplnit o identifikaci keramických předmětů. V těchto případech byla v rámci přestupkového zákona udělena domluva.  Kontrolované osoby, které byly vyzvány k zaslání doplněného písemného prohlášení v náhradním termínu na KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, svou povinnost splnily.

 

V letošním roce byli středočeskými hygieniky na akci v Berouně  provedeny dvě kontroly zaměřené na  plnění povinností distributora dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen“ nařízení 1223“). Při jedné kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ve značení kosmetických přípravků. V druhém případě byl zjištěn prodej kosmetických přípravků bez jakéhokoliv označení, například chybělo označení: osoby odpovědné za uvedení na trh kosmetického přípravku, šarže, složení, data spotřeby minimální trvanlivosti dle požadavků čl. 19 nařízení 1223 nebo chyběl některý z povinných údajů. Kontrolovaná osoba, která  byla současně výrobcem těchto kosmetických přípravků, stáhla přípravky z prodeje a byla jí udělena sankce. 

 

Nevyhovující zjištění byla postoupena místně příslušným krajským hygienickým stanicím dle sídla prodejce/výrobce  k dořešení.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 6. 6. 2019