Které obtěžující zvuky neřeší orgán ochrany veřejného zdraví?

Hlasové projevy osob na veřejném prostranství -  jde o rušení nočního klidu, které řeší městská policie nebo policie ČR. Obtěžuje nás soused používáním sekačky na trávu, motorové kosy pro soukromé účely  aj.? Máte možnost po vyčerpání prostředků formou dohody se sousedem se obrátit na soud, neboť jde o porušování ustanovení občanského zákoníku, kdy soused souseda  nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi atd.(§127 odst.1 zákona č.40/1964 Sb.).