Mikroklimatické podmínky na pracovištích v letních měsících

Teploty vzduchu v letních měsících mohou výrazným způsobem ovlivnit mikroklimatické podmínky na pracovištích zaměstnavatele. Teplota na pracovišti může v teplých dnech překročit hygienické limity a stát se tak jedním z rizikových faktorů pracovních podmínek.

 

Problematika zátěže teplem, a s tím souvisejících ochranných nápojů je upravena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Zátěž teplem při práci se hodnotí podle průměrné operativní teploty nebo v definovaných případech pomocí výsledné teploty kulového teploměru. O zátěži teplem na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti jako o rizikovém faktoru hovoříme, jestliže nejsou na pracovišti dodrženy přípustné hodnoty operativní teploty nebo výsledné teploty kulového teploměru uvedené v nařízení vlády.

 

Při překročení přípustných hodnot musí být na pracovišti uplatněna režimová opatření, a to z hlediska krátkodobé a dlouhodobé přípustnosti zátěže teplem pro zaměstnance. Dlouhodobě přípustná zátěž teplem (vyjádřená jako dlouhodobě přípustná doba práce) je limitována množstvím vody ztracené při práci z organizmu potem a dýcháním, krátkodobě přípustná zátěž teplem (vyjádřená jako krátkodobě přípustná doba práce) množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které odpovídá limitním zvýšením hodnot fyziologických ukazatelů - teploty tělesného jádra, průměrné teploty kůže a srdeční frekvence.

 

Dlouhodobě a krátkodobě přípustnou dobu práce stanovenou pro jednotlivé třídy práce a pro tepelnou zátěž na pracovišti (reprezentovanou výslednou teplotou kulového teploměru) nalezneme v nařízení vlády (v příloze č. 1, části B, tabulkách č. 1a až 2c).

 

Režimová opatření, která musí být přijata, se odvíjejí právě od této dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce. Konkrétně se jedná o zavedení režimu střídání práce (pracovních cyklů) a bezpečnostní přestávky dle pokynu nařízení vlády (v příloze č. 1, části B).

 

Dodržení přípustných hodnot operativní teploty není požadováno pouze pro práce na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou zařazené do třídy I a IIa (např. kancelářské práce), a to za mimořádně teplého dne. Mimořádně teplým dnem se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. U těchto prací se režim střídání práce a bezpečnostní přestávky uplatňuje až při překročení teploty na pracovišti 36 °C.

 

Se stoupající teplotou na pracovišti se zvyšují ztráty vody a minerálních látek z organizmu zaměstnanců, a to zejména potem a dýcháním. Pokud dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit (1,25 litru za osmihodinovou směnu), musí být zaměstnancům poskytnuta náhrada této ztráty ve formě ochranného nápoje. Ztrátu tekutin nemusí, ve většině případů, zaměstnavatel ověřovat měřením, neboť teploty pro jednotlivé třídy práce, při kterých je překročen hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem, jsou uvedeny v nařízení vlády (v příloze č. 1, části A, tabulce č. 6).

 

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, avšak ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance alkohol obsahovat nesmí. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Konkrétní množství ochranného nápoje, které musí zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout, vázáné na třídu práce (respektive energetický výdej) a operativní nebo výslednou teplotu kulového teploměru lze nalézt v nařízení vlády (v příloze č. 1, části A, tabulce č. 6).

 

Požadavky na ochranný nápoj jsou dále blíže specifikovány dle náročnosti druhu práce, tedy dle tříd práce. V případě, že jde o práci zařazenou do třídy práce I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod. U prací zařazených do tříd IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací, avšak množství této vody se omezuje na polovinu, druhou polovinou množství ochranného nápoje je nutno pokrýt přírodní minerální vodou slabě mineralizovanou, pramenitou vodou nebo vodou obdobné kvality.

 

Ochranný nápoj poskytuje zaměstnavatel bezplatně dle vlastního seznamu ochranných nápojů zpracovaného na základě hodnocení rizik a jeho poskytování se nesmí nahrazovat finančním plněním.

 

 

Připravila: Mgr. Pavla Šitychová

Zpracováno dne: 01.08.2018