Nařízená hygienická opatření v prodejním stánku s točenou zmrzlinou v Hudčicích u Březnice

Dne 20. 8. 2020 provedli středočeští hygienici kontrolu v prodejním stánku umístěném na návsi v Hudčicích, jejímž provozovatelem je pan Karel Bartůněk. Jedná se o stabilní sezónní prodejní stánek, ve kterém je připravována točená zmrzlina tzv. „za studena“ (smícháním sypkých zmrzlinových směsí s vodou) a káva.

 

Na místě samém bylo zjištěno, že bez předchozího projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví byla příprava zmrzliny a kávy prováděna z neověřeného individuálního zdroje pitné vody (studny). S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo provozovateli zařízení s okamžitou platností nařízeno používat pro přípravu zmrzliny a teplých nápojů výhradně balenou pitnou vodu (nakupovanou v tržní síti) a k mytí vybavení stánku a k osobní hygieně personálu používat dováženou vodu z ověřeného zdroje pitné vody (vodovodní řad), a to do doby prokázání vyhovující jakosti pitné vody zásobující prodejní zařízení.

 

Dále byly zjištěny závady spočívající v nedodržování provozní hygieny ve stánku (nevhodné skladování surovin, u umývadla ve stánku chyběly prostředky na mytí a hygienické osušení rukou).

 

S provozovatelem stánku byla ihned projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace, a za zjištěné závady mu byla uložena finanční sankce.

 

Dne 1. 9. 2020 bylo na KHS doručeno sdělení, že provoz stánku byl k 28. 8. 2020 ukončen.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 3. 9. 2020