Nedostatky zjištěné při kontrole restaurace Hotelu Ludmila na Mělníku byly odstraněny

Dne 5. června 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Mělník, kontrolu v provozovně Hotel Ludmila – plzeňská restaurace s bowlingem U Ludmily, Pražská 2639, Mělník, kterou provozuje společnost R A Č E K, spol. s r.o., IČO 40764508. Jedná se o restauraci, která nabízí především zde ubytovaným klientům snídaně a večeře.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se na podlaze v prostorách kuchyně a skladu potravin (v rozích místností, pod technologickým vybavením) vyskytoval trus hlodavců. Zjištěný stav vypovídal o tom, že nebyl prováděn pravidelný řádný úklid zejména na hůře přístupných místech a prostory nebyly řádně zabezpečeny proti vnikání hlodavců.

 

Kromě výše uvedených závad byly namátkovou kontrolou záručních lhůt zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti. Dále byly zjištěny suroviny (plodová zelenina, uzenina), které vykazovaly známky kažení. V mrazicím zařízení byly uchovávány některé potraviny v rozporu s teplotními podmínkami stanovenými výrobcem.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu byl bezodkladně vydán příkaz k okamžitému pozastavení výkonu činnosti spočívající v rozsahu přípravy a podávání teplých a studených pokrmů do odstranění zjištěných závad. Dále bylo nařízeno vyřazení prošlých potravin, potravin vykazujících známky kažení a surovin, které mohly být kontaminovány činností hlodavců. Zároveň bylo nařízeno provedení speciální ochranné deratizace prostor. Kontrolovaná osoba poskytla účinnou součinnost, bezodkladně po zahájení kontroly zajistila odbornou firmu, která provedla deratizační zákrok. Dále byly odstraněny z provozovny všechny podezřelé potraviny a následně byl zahájen úklid spočívající ve vyčištění a umytí všech souvisejících prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou 12. června 2018 bylo zjištěno, že v prostoru kuchyně, skladu, manipulační chodby byl proveden úklid, který spočíval v očištění povrchů technologického zařízení, povrchů podlah a stěn. Prostory byly řádně zabezpečeny proti vnikání hlodavců. Potraviny a pokrmy byly uloženy za odpovídajících podmínek.

 

Za zjištěné nedostatky bude provozovateli uložen finanční postih.

V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 28.06.2018