Povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení

Dnem 1. ledna 2015  vstoupil v účinnost zákon č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „novela zákona o pomoci v hmotné nouzi“), který mimo jiné mění § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).

 
Tato změna nově přinese osobám poskytujícím ubytování v ubytovacích zařízeních na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích povinnost doplnit v již schváleném provozním řádu, popřípadě v novém provozním řádu následující informace:
  • počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob,
  • vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla,
  • způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období,
  • způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách.
 
Povinnost stávajících provozovatelů ubytovacích zařízení, pokud poskytují ubytování tohoto typu, upravit provozní řád a předložit jej ke schválení místně příslušné krajské hygienické stanici musí být v souladu s čl. VIII novely zákona o pomoci v hmotné nouzi splněna do 31. března 2015.  U provozovatelů zahajujících činnost po 1. lednu 2015 musí být provozní řád předložen ke schválení se všemi požadovanými náležitostmi před zahájením činnosti i před tímto datem.
 
Níže přinášíme také Dodatek  k provoznímu řádu  ubytovacích zařízení: Opatření proti riziku šíření viru SARS-CoV-2: