Povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Podle ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví mimo jiné i záměry staveb rodinných domů (dále „RD“).

 

Při posouzení záměru stavby RD je důraz kladen na řešení ochrany nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení před hlukem. Stavebník (prostřednictvím projektanta) má povinnost v případě překročení hygienických limitů hluku v zájmovém území stavby navrhnout a realizovat protihluková opatření. Při návrhu těchto opatření se vychází jak ze stávajícího hlukového zatížení území, tak i z možného budoucího stavu upraveného v platné územně plánovací dokumentaci obce. Je tedy třeba vzít v úvahu veškeré schválené záměry výstavby (např. nových komunikací nebo železnic), u kterých se předpokládá, že doléhající hluk z jejich provozu bude mít vliv na kvalitu bydlení v daném objektu. Pokud tedy nebude stavba RD proti předpokládanému budoucímu zatížení hlukem ochráněna, stavebník následně nemůže žádat, aby případná potřebná opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku.

 

 

Co je potřeba předložit k posouzení záměru stavby rodinného domu z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví? Dokumentace stavby bude obsahovat vyhodnocené posouzení, zda se plánovaný záměr nachází v hlukově zatíženém území, či nikoli.

 

Toto hodnocení musí obsahovat:

 

• informaci o umístění stavby v katastrálním území,

• dispoziční řešení stavby s uvedením účelu užití jednotlivých místností,

• popis zdrojů hluku umisťovaných v rámci navrhované stavby RD,

• doklad, ze kterého bude zřejmé, zda byly schváleny v platné územně plánovací dokumentaci obce nové komunikace, event. železnice, či jiné komerční zóny, u kterých lze předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku pro plánovanou stavbu,

• situaci v místě stavby z hlediska vyznačení stávajících zdrojů hluku v okolí stavby RD,

• vlastní vyhodnocení hlukových poměrů v lokalitě.

 

Pokud se v dosahu stavby nenachází zdroj hluku, bude v dokumentaci doloženo vyhodnocení, ze kterého vyplyne, že se stavba neumísťuje do území zatíženého zdrojem hluku. Při hodnocení je nutné vzít v potaz i stavby typu tepelných čerpadel nebo klimatizačních jednotek jednotlivých stavebníků.

 

Pokud se stavba umísťuje do území v současné době již zatíženého zdroji hluku, předloží žadatel v rámci dokumentace protokol z měření hluku provedeného akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří nebo hlukovou studii. Při překročení hygienických limitů hluku pak navrhne žadatel odpovídající protihluková opatření.

 

Pokud je předpoklad, že záměr stavby bude podle územního plánu v budoucnu ovlivněn hlukem z budoucích zdrojů hluku (např. jsou-li v území navrženy trasy nových komunikací event. železnic), předloží žadatel hlukové posouzení formou hlukové studie vycházející z údajů o předpokládaném zatížení navrhovaných staveb a jejich vlivu na okolí. (S dotazem na požadované údaje je nutné se obrátit např. na ŘSD, krajské úřady a SŽDC). Pokud bude stavba nadlimitně ovlivněna budoucím provozem v územně plánovací dokumentaci uvedené zejména dopravní stavby, musí také navrhnout pro tento budoucí stav protihluková opatření.

 

Stavebník k žádosti o závazné stanovisko předloží zpracovanou dokumentaci k záměru stavby včetně citovaného akustického dodatku, a pokud bude zastoupen jinou osobou, pak musí být žádost doplněna i o plnou moc k zastupování.

 

Zpracovala MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální