Odborná způsobilost pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Výklad pojmů v oblasti DDD najdete na našich webových stránkách - v informacích odboru epidemiologie.

Odbor hygieny práce zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD.  Ověřuje odborné způsobilosti u osob činných v tomto oboru a přijímá opatření v případech zjištěných nedostatků.

§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a        § 2-9 vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů určují tři stupně odborné způsobilosti a předepsané kursy v oblasti speciální ochranné DDD:

 

1) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která

a)  dovršila věk 18 let,
b)  absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti
     v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem,
c)   má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.

 

2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která

a)  absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a  praktické
     dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem
b)  má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Celkový rozsah kursu je 91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky.

 

3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají toxické nebo vysoce toxické chemické látky a chemické přípravky, může provádět fyzická osoba, která

       a) dovršila věk 18 let,
       b) absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné
           znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem,
       c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.      

Celkový rozsah kursu je 83 hodin teoretické výuky a 16 hodin praktické výuky.


Formulář přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti je ke stažení na těchto webových stránkách KHS Středočeského kraje v pravé části v sekci hygiena práce „vzory“.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Hesslerová, oddělení hygieny práce, územní pracoviště Kutná Hora, tel. 327580268, 736521376, email: olga.hesslerova@khsstc-kh.cz
Přihlášku lze rovněž podat u Sdružení DDD (www.sdruzeni.dddinfo.cz), kde se lze současně informovat o pořádaných odborných kursech.
K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala.
Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.
Osvědčení o odborné způsobilosti vydává příslušná Krajská hygienická stanice, u které bylo přezkoušení provedeno.

Osvědčení odborné způsobilosti je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
  
Pokud osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou DDD hodlá provádět svoji činnost nebezpečnými  chemickými  látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické ve smyslu § 44a odst. 3 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  je povinna písemně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a obecnímu úřadu příslušným podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti.
Formulář oznámení o provádění speciální ochranné dezinfekce/dezinsekce/deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické je ke stažení na těchto webových stránkách KHS Středočeského kraje v pravé části v sekci hygiena práce „vzory“.

Zpracovala: Ing. Olga Hesslerová dne 10.10.2016