Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze určila v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen "nařízení vlády"), státním zaměstnancem, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen "prošetřovatel"), ředitele odboru správního Mgr. Tomáše Vodného.

Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se těchto zaměstnanců zařazených v KHS jako služebním úřadu:

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.

Schránka pro osobní podávání oznámení v listinné podobě je umístěna na vnější uzamykatelné mříži u hlavních vchodových dveří v sídle služebního úřadu - Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2. Je označena souslovím "prošetřovatel". 

Pro příjem oznámení v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty: prosetrovatel@khsstc.cz.

Prošetřovatel kontroluje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě  a úložiště datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den.

Mgr. Vodný, ředitel odboru správního