Operační program Životní prostředí 2014–2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Operační program Životního prostředí 2014-2020, který navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Více informací najdete na stránkách MŽP: http://www.opzp.cz/o-programu/

 
V rámci poskytování dotací z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 2014-2020, který byl spuštěn 10.10.2015, byl resort zdravotnictví požádán o spolupráci při hodnocení žádostí z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví. Jde o cíle 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zejména 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. V rámci tohoto programu mají být poskytnuty dotace mimo jiné na výstavbu a dostavbu vodovodní sítě a výstavbu nebo rekonstrukci úpraven vody ve výši 3,2 mld. Kč a na projekty k odstraňování příčin nadměrného zatížení živinami vodárenských nádrží a nádrží koupacích vod ve výši 9,5 mld. Kč.
 
Při výběru a stanovování priorit dotačních žádostí bude přihlíženo mj. k vyjádření příslušných krajských hygienických stanic, jejichž stanovisko má být přílohou již při podání žádosti. Pro zjednodušení byl zpracován univerzální formulář, kde část údajů vyplňuje již žadatel při podání žádosti – viz příloha.
 
Zpracovala: MUDr. Libuše Polanská
Zpracováno dne 23.10.2015

 

Přílohy