Polyaromatické uhlovodíky v pokrmech

Článek informuje o obsahu polyaromatických uhlovodíků u odebraných vzorků mas a masných výrobků po tepelné úpravě (grilování, rožnění). Dále je zde stručně popsána problematika polyaromatických uhlovodíků obecně, včetně jejich vlivu na zdraví člověka.

Zpracovali: Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU

                   MUDr. Alena Váňová, vedoucí odd. hygieny výživy v sídle

Datum zpracování: 18. 4. 2014


 

Přílohy