Průběžná zpráva o průběhu letní dětské rekreace k 15. 7.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) obdržela ke dni 15.07.2019 celkem 211 ohlášení konání akcí pro děti s 347 běhy. Z tohoto počtu jde o 179 zotavovacích akcí (289 běhů) a 32 jiných podobných akcí (58 běhů). Ohlášených akcí se ve Středočeském kraji ke dnešnímu dni zúčastní 20.785 dětí.

 

Pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť KHS provedli ke dni 15.07.2019 celkem 42 kontrol, z toho 38 kontrol zotavovacích akcí, 1 kontrolu stravovací služby při zotavovací akci a 3 kontroly jiné podobné akce. V průběhu realizovaných kontrol byly zjištěny celkem 4 závady. V jednom případě se jednalo o nedostatek v zajištění osobní hygieny dětí, ve třech případech se jednalo o závady v zásobování akcí pitnou vodou a v jednom případě se jednalo o závadu ve zdravotním zabezpečení akce. Ve všech případech se jednalo o méně závažná porušení stanovených povinností a provozovatelé při jejich řešení a odstranění poskytli maximální součinnost.

 

V rámci realizovaných kontrol byly v průběhu sledovaného období také provedeny 4 kontrolní odběry vzorku pitné vody z individuálních zdrojů zásobujících akce pitnou vodou. Rozbor vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ke dnešnímu dni máme k dispozici výsledky 3 rozborů pitné vody, které bohužel všechny nevyhověly mikrobiologickým ukazatelům stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné závady byly bezodkladně projednány s provozovateli zotavovacích akcí a z jejich strany byla přijata nezbytná nápravná opatření. 

 

Pracovníci KHS za sledované období řešili také 2 epidemické výskyty infekčního onemocnění v souvislosti s průběhem letní dětské rekreace. Z klinického průběhu jednotlivých onemocnění lze dovodit, že se s velkou pravděpodobností jednalo o onemocnění virové etiologie.

 

Byly řešeny také 2 podněty na nedodržování hygienických požadavků v průběhu konání zotavovací akce.  Skutečnosti, uváděné v jednom z obdržených podnětů, se v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podařilo prokázat.   

 

V průběhu sledovaného období nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost typu přírodní pohromy, která by ovlivnila provoz zotavovacích akcí ve Středočeském kraji.

 

Jiná podobná akce Dolní Bousov

 

15. července 2019

Mgr. Jana Tomicová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých