Průběžná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 15. 7. 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) obdržela ke dni 15.07.2020 celkem 252 ohlášení konání akcí pro děti s 403 běhy. Z tohoto počtu jde o 203 zotavovacích akcí (332 běhů) a 49 jiných podobných akcí (71 běhů). Ohlášených akcí se ve Středočeském kraji ke dnešnímu dni zúčastní 23.878 dětí. Oproti stejnému období roku 2019 došlo celkově k navýšení počtu obou typů akcí pro děti, k navýšení počtu běhů i k navýšení počtu rekreovaných dětí. Nepotvrdily se tak předpoklady, že se vzhledem k vydanému doporučení ministerstva zdravotnictví: Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf), některé plánované akce neuskuteční.

 

Pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť KHS provedli ke dni 15.07.2020 celkem 47 kontrol zotavovacích akcí, 6 kontrol stravovacích služeb při zotavovacích akcích a 2 kontroly jiné podobné akce. V průběhu realizovaných kontrol nebyly zjištěny žádné závady, které by byly porušením povinností stanovených pro provozovatele zotavovacích akcí a jiných akcí pro děti zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu – vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Některé z realizovaných kontrol však nebyly ke dnešnímu dni uzavřeny.

 

V rámci realizovaných kontrol byly v průběhu sledovaného období provedeny 3 kontrolní odběry vzorků pitné vody z individuálních zdrojů zásobujících akce pitnou vodou. Rozbory vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ke dnešnímu dni nemáme výsledky provedených analýz k dispozici.

 

Pracovníci KHS za sledované období řešili 1 epidemický výskyt infekčního onemocnění v souvislosti s průběhem letní dětské rekreace. Z klinického průběhu onemocnění i z výsledků rozborů odebraného biologického materiálu u nemocných vyplývá, že se jednalo o onemocnění virové etiologie. Průběh onemocnění byl mírný.

 

Dále byly řešeny 2 podněty na nedodržování hygienických požadavků v průběhu konání akce pro děti.  Skutečnosti uváděné v jednom z obdržených podnětů se v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podařilo prokázat.  V případě druhého z obdržených podnětů bylo zjištěno, že pořádaná akce nesplňuje parametry zotavovací akce ani jiné podobné akce pro děti ve smyslu zákona 258, nýbrž jde o soukromou akci. Z tohoto důvodu řešení podnětu nespadalo do věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a věc byla postoupena k řešení místně příslušnému Odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence.

 

V průběhu sledovaného období byla zaznamenána také jedna mimořádná událost, a to v rámci územního pracoviště Kutná Hora, která do jisté míry ovlivnila provoz zde konaných akcí pro děti. V souvislosti se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19 v Kutné Hoře a Čáslavi vydala KHS dne 10.07.2020 mimořádné opatření č. 1/2020 (http://www.khsstc.cz/dokumenty/mimoradnei-opatreni-khs-c--1-2020-pro-kutnohorkso-a-caslavsko--5812_5812_161_1.html) zahrnující také opatření vztahující se ke konání ZA a JPA. Provozovatelé táborů (ZA a nahlášené JPA) byli ihned ze strany KHS telefonicky (e-mailem) informováni o těchto mimořádných opatřeních. Jejich plnění bude ze strany KHS kontrolováno.

 

V rámci všech kontrol zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti se pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS zaměřují i na ověřování plnění všech hygienicko-protiepidemických opatření stanovených ve formě doporučení pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020. Je možné konstatovat, že v rámci všech dosud realizovaných kontrol bylo ověřeno, že provozovatelé jednotlivých typů akcí zavedli preventivní opatření směřující k zamezení šíření onemocnění COVID-19 a tato opatření také řádně dodržují.

 

 

 

 

 

15. července 2020  Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých