Stanovení PEL a NPK

Stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemické látky a nebo prachu v pracovním ovzduší látek, pro něž nejsou tyto hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci náleží místně příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“), která vydává ke stanovení rozhodnutí. KHS spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, Centrem pracovního lékařství, které odborně posoudí předložené podklady a navrhne hodnoty PEL a NPK-P.

 

Žádost o stanovení hodnoty PEL a NPK-P v konkrétních podmínkách, obsahuje:

1.   Údaje o látce:

a)      název látky (podle systému Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie - IUPAC), synonyma, sumární, popř. strukturní vzorec,

b)      identifikační číslo CAS, číslo ES (Einecs, Elincs), indexové číslo, číslo RTECS apod.,

c)      bod varu [°C ],

d)      bod tání [°C ],

e)      rozpustnost v rozpouštědlech polárních/nepolárních,

f)       bezpečnostní list, pokud je k dispozici, zařazení látky do jednotlivých skupin podle nebezpečnosti v souladu s vyhláškou č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

g)      případné další závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení PEL (NPK-P) např. příměsi, obsah vody, pevných látek, event. rozpouštědel.

2.   Charakteristiku expozice pracovníků na základě údajů o technologii a vlastnostech látky

a)       formy výskytu, vzhled: plyny a páry, aerosol (uvést typ), u prachů případně disperzita, zda se jedná o produkt výchozí, meziprodukt či konečný výrobek, zda látka obsahuje příměsi, zápach apod.,

b)       užití látky: technologie, charakteristika procesu, výrobní zařízení, příčiny úniku látky do pracovního prostředí, činnost pracovníků (konkrétně), při níž dochází k expozici včetně běžných údržbových prací,

c)       hygienickou charakteristiku provozu po stránce faktorů, které mohou ovlivnit účinek látky (např. teplota, relativní vlhkost, současná přítomnost jiných látek),

d)       počet exponovaných,

e)       expozice při dané práci a její úroveň:

·              cesty expozice (dýchací ústrojí, kůže, zažívací ústrojí),

·              časové charakteristiky expozice v průběhu pracovní směny: kontinuální nebo diskontinuální, výkyvy v koncentracích, směnnost, délka směn (8 hod, 12 hod apod.),

·              dlouhodobější časová charakteristika expozice, v delším období-např. týden, měsíc, kampaň, výroba v šaržích (doba trvání jedné šarže, opakování v průběhu měsíce, roku), obvyklý (předpokládaný) průběh v kalendářním roce,

·              organizace práce, výčet a popis zvlášť rizikových operací - např. čištění a běžná údržba zařízení,

·              možnost expozice ostatních zaměstnanců přímo nezúčastněných v procesu zacházení s látkou během pracovních operací,

·              další relevantní faktory ovlivňující podmínky expozice (např. zvýšená fyzická zátěž, obtížné mikroklimatické podmínky), současná přítomnost synergicky a nesynergicky účinkujících látek (např. žádá-li se PEL nebo NPK-P pro jedno z rozpouštědel současně uvést i vyskytující se další rozpouštědla apod.),

 

 

·              objektivizace expozice - výsledky měření koncentrace látky v ovzduší v průběhu práce (pokud byla provedena a jsou k dispozici): průměrné celosměnové hodnoty koncentrace a jak byly stanoveny resp. vypočítány, výsledky krátkodobých měření, uvést zdroj (podniková laboratoř, kontrolní orgán apod.) a použitou metodiku (přiložit protokol o měření),

3.   Údaje o subjektivních potížích a objektivních zjištěních zdravotního stavu exponovaných zaměstnanců, které by mohly souviset s expozicí dané látce (pokud je lze zjistit, zejména od lékaře vykonávajícího závodní preventivní péči).

4.   Jiné relevantní údaje, které jsou k dispozici, např. metabolity v moči a krvi, výsledky jiných biochemických vyšetření, genotoxikologická vyšetření a pod.

 

Krajská hygienická stanice po vydání rozhodnutí bude sledovat pracoviště, resp. práci, pro které stanovila rozhodnutím NPK-P nebo PEL a po uplynutí 12 měsíců nejdéle však 18 měsíců sdělí Státnímu zdravotnímu ústavu - Centru pracovního lékařství zkušenosti s uplatněním stanovených hodnot. Pokud by se ukázalo v průběhu uvedeného období, že se u osob exponovaných chemickým látkám v rozsahu stanovených limitů nebo jejich směsím vyskytují zdravotní obtíže, sdělí tuto skutečnost Státnímu zdravotnímu ústavu - Centru pracovního lékařství neprodleně po jejich zjištění.