Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje za období od 1.1.2018 do 30.6.2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 celkem 1 364 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující, stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců, stravovací zařízení ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kavárny). Se zahájením sezóny byly kontroly zaměřeny na provozovny typu stánků v rekreačních oblastech, na jednorázových kulturních akcích a dále na kontrolu zdravotní nezávadnosti zmrzlin a ledu v zařízeních poskytujících stravovací služby.

 

Z kontrolovaných parametrů byly za nejčastěji zjišťované nedostatky shledány závady v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů v 32 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 25 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory. Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovací služby uloženo 424 finančních sankcí v celkové výši 1 379 900 Kč.  Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření směřující k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou: celkem se jednalo o 161 opatření spočívajících např. v nařízení sanitace provozovny v 54 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to v 5 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 23 případech, likvidace potravin jiných než bezpečných v 18 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 34 případech, uzavření provozovny v 8 případech, dále byla nařízena opatření jiná a to v 19 případech (např.: pozastavení výroby zmrzliny, uložení nákladů dodatečné kontroly).

 

 

Graf: Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb.

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen ,,zákon 65“) bylo v letošním roce zkontrolováno 791 provozoven. V 44 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou ,,Kouření zakázáno“, označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.  V 10  provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. Ve 22 případech byly za porušení zákona 65 uloženy sankce v celkové výši 84 100 Kč.

 

Na základě podnětů spotřebitelů bylo ve výše uvedeném období provedeno 107 kontrol, nejvíce podnětů se týkalo vyvařujících restaurací – 67 kontrol, dále výčepů, barů – 11 kontrol a občerstvení, bufetů a cukráren – 9 kontrol.

 

Úřední kontrolou bylo k laboratorním analýzám od počátku roku 2018 odebráno celkem 576 vzorků, ověřující zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny určené k výrobě pokrmů, zmrzliny a led používaný k přípravě nápojů podávaných ve stravovací službě.  Z celkového počtu odebraných vzorků jich nevyhovělo 197.

 

Za první pololetí roku 2018 v rámci preventivního hygienického dozoru – (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali vyjádření k užívání stavby zařízení stravovací služby nebo potravinářského podniku. Bylo vydáno 380 závazných stanovisek, v 7 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal v letošním roce 4 rozhodnutí na zásobování zařízení stravovací služby pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízení společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na Webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html