V provozovně Café del Mar v Příbrami byly odstraněny nedostatky

Dne 21. 3. 2019 provedli zaměstnanci KHS, územního pracoviště v Příbrami, kontrolu v provozovně Café del Mar v Příbrami I, Náměstí T.G.M. 101, kterou provozuje realitní kancelář Domicil s.r.o., IČ 18620736.

 

Jedná se o kavárnu, ve které jsou vyráběny cukrářské výrobky a dezerty, dále je zde připravováno snídaňové menu a 3 x v týdnu jsou zde připravovány pokrmy převážně minutkového charakteru.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že provozovatel zařízení nepostupuje v souladu s příručkou stálých postupů založených na zásadách HACCP, a že závady zjištěné předcházející kontrolou provedenou v roce 2017 se z části opakují. Hrubá přípravna brambor a zeleniny, ve které byly v době kontroly skladovány neočištěné brambory, nebyla řádně oddělena od přípravny pokrmů. Dveře oddělující přípravnu zeleniny od přípravny pokrmů a cukrářských výrobků nebyly osazeny, tudíž oba prostory byly zcela nevhodně propojeny a mohlo dojít k nežádoucí kontaminaci připravovaných pokrmů. Z tohoto důvodu bylo kontrolované osobě příkazem nařízeno pozastavení výkonu činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, spočívající v zákazu manipulace s neočištěnou zeleninou a bramborami do doby odstranění závad.

 

Provozovateli zařízení bylo dále nařízeno odstranit ze šatny zaměstnanců chladicí a mrazicí zařízení využívané ke skladování surovin používaných k výrobě pokrmů v rámci stravovacích služeb.

 

Dne 6. 4. 2019 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, kdy pracovnice KHS zjistily, že provozovatel projevil účinnou součinnost, zajistil řádné oddělení hrubé přípravny zeleniny od přípravny pokrmů (osazení dveří) a přemístil chladicí a mrazicí zařízení z prostoru šatny zaměstnanců do skladu potravin. Za uvedené nedostatky byla provozovateli uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13. 5. 2019