V Restauraci U Terezky v Seleticích se už zase vaří

Na základě podnětu od veřejnosti, provedly pracovnice KHS Územní pracovitě Nymburk, dne 24. 10. 2018, v Restauraci U Terezky v Seleticích kontrolu. Předmětné zařízení provozuje Hana Raková, IČO: 87839989.

 

V provozovně jsou připravovány a podávány teplé pokrmy, pokrmy studené kuchyně a nápoje.

 

Během kontroly byly v provozovně zjištěny hrubé nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu, protože úklid provozovny nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí – špinavé podlahy a stěny v kuchyni, výčepu a skladu, a to zejména v hůře přístupných částech (pod stoly, technologickým vybavením, výčepní stolicí) kde se nacházela mastná špína, zbytky potravin, prach, pavučiny. Znečištěny byly i zařizovací předměty (lednice, kávovar, umyvadlo, sporák a vařič…), stejně tak i nádobí a náčiní. K mytí rukou osob podílejících se na přípravě pokrmů bylo k dispozici jediné umyvadlo umístěné ve výčepu, u kterého nebyly v době kontroly prostředky na hygienické osušení rukou.

 

V provozovně byly v průběhu kontroly zjištěny předměty s provozem nesouvisející (předměty osobní potřeby, nepoužívaný inventář a nádobí, lampa, různé obaly) v přípravně i ve skladu mezi potravinami.

 

V době kontroly se v mrazicím zařízení skladovaly polotovary vyrobené v provozovně a v chladicím zařízení rozpracované pokrmy určené pro přípravu pokrmů. Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny, a nebylo tedy možné určit jejich datum spotřeby.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydal orgán ochrany veřejného zdraví příkaz k okamžitému pozastavení výkonu činnosti, a to v rozsahu přípravy a podávání pokrmů, do doby odstranění všech zjištěných nedostatků. Dále bylo provozovatelce nařízeno vyřazení všech neznačených polotovarů a rozpracovaných pokrmů z použití ve stravovací službě.

 

Zároveň s ohledem na výše uvedené vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci všech prostor provozovny.

 

Opakovanou kontrolou dne 31. 10. 2018 bylo ověřeno, že provozovna byla uklizena, zčásti nově vymalována a byly odstraněny předměty s provozem nesouvisející. Provozovatelka projevila účinnou součinnost a závady, zjištěné při kontrole dne 24. 10. 2018, odstranila v celém rozsahu.

 

Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 9.11.2018