Výsledky hygienické kontroly provedené v Restauraci Eška v Jincích

Na základě podnětu spotřebitele, který upozorňoval na porušování zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb, provedli dne 27. 09. 2019 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, ve večerních hodinách, kontrolu v provozovně Restaurace a Penzion Eška v Jincích, jejímž provozovatelem je společnost ZYTHUM s.r.o., IČ 24188891.

 

Jedná se o restauraci, ve které jsou připravovány teplé pokrmy v množství do 40 porcí/den; ve večerních hodinách je zde provoz omezen na „pivnici“ a je zde prováděn pouze výčep piva, příprava teplých nápojů a rozlévání lahvových nápojů.

 

U vstupu byla provozovna označena grafickou značkou „zákaz kouření“, kontrolou nebylo prokázáno porušování zákazu kouření. Dle sdělení obsluhy, návštěvníci restaurace kouří ve venkovním prostoru (ve dvoře či u vchodu do provozovny).

 

Kontrolou však bylo zjištěno, že v zázemí restaurace (zejména v kuchyni, ve skladech a přípravnách), není prováděn řádný a pravidelný úklid.  Podlahy, keramické obklady stěn, boční stěny pracovních stolů, technologické vybavení, hlavně v těžko přístupných místech byly znečištěny mastnotou, prachem a zbytky potravin.  V prostoru kuchyně a hrubé přípravny zeleniny byly skladovány předměty nesouvisející s provozem (velké množství sklenic, osobní věci personálu). Hrubá přípravna brambor a zeleniny tak nemohla být využívána ke svému účelu. V provozovně vyrobené rozpracované pokrmy (vařené brambory, omáčka na minutky) a studené pokrmy (nakládaný hermelín) uložené v době kontroly v chladicím zařízení v kuchyni, nebyly žádným způsobem označeny a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny.

 

S provozovatelem zařízení byla ihned projednána nezbytná nápravná opatření a příkazem mu bylo nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor restaurace.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a okamžitě po kontrole byl zahájen úklid restaurace. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 07. 10. 2019 bylo ověřeno, že dohodnutá opatření byla splněna – byl proveden úklid všech prostor stravovacího zařízení, byl odstraněn nepotřebný inventář a zprovozněna hrubá přípravna brambor a zeleniny.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 14. 10. 2019