Výsledky kontrol stravovacích zařízení

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se v období od 15. do 22. 5. 2020 zaměřila na kontroly dodržování mimořádných opatření MZ v provozovnách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorách restaurací a na dodržování pravidel v souvislosti s otevřením venkovních prostor (zahrádek). Tam musí byt například zákazníci usazeni tak, aby měli odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou těch sedících u jednoho stolu) a stoly umístěny tak, aby byly minimálně 1,5 metru vzdálené od kolemjdoucích osob, dále zajištění dezinfekce rukou, dezinfekce stolů a židlí před příchodem nové skupiny zákazníků, ale také např. povinnost zamezit přítomnosti zaměstnance v provozovně, zjistí-li se, že má vyšší teplotu než 37 °C.

 

Cílem kontrol bylo především pomoci provozovatelům zorientovat se v nových podmínkách provozu a poradit jim, jak se co nejlépe vypořádat s požadavky stanovenými mimořádným opatřením MZ ČR. Při zjištění nedostatku jsme je namístě vyzvali ke zjednání nápravy a pokud tak bez prodlení učinili, nebyla jim uložena sankce.  

 

Celkem bylo v uvedeném období provedeno 79 kontrol a byly při nich  zjištěny tyto nedostatky – 6x nebyly dodrženy odstupy 1,5 m, 2x neměl zaměstnanec jednorázové rukavice, 5x nebyly k dispozici dezinfekční prostředky a v 1 případě neměli zaměstnanci ochranné prostředky dýchacích cest. V jedné z provozoven zaměstnanci zcela ignorovali podmínky pro provoz venkovních prostor (nedodržení rozestupů, chybějící dezinfekce, personál nepoužíval roušky),  za což byla kontrolované osobě uložena pokuta ve výši 5 000 Kč. V ostatních případech byly zjištěné nedostatky ještě v průběhu kontroly odstraněny, takže bylo možno věc uzavřít domluvou bez nutnosti uložení peněžité pokuty; pouze v jednom hraničním případě bylo jako sankce uloženo napomenutí.

 

Z výsledků kontrolní akce vyplývá, že naprostá většina provozovatelů zařízení společného stravování ve Středočeském kraji v té době účinné mimořádné opatření MZ ČR dodržovala.