Vývoj výskytu akutních respiračních onemocnění v sezóně 2015/2016 – video

 

Vývoj výskytu akutních respiračních onemocnění včetně chřipky v sezóně 2015/2016 ve Středočeském kraji
 
Obecná část
Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky (dále jen „ARI a „ILI“) je po celý rok monitorována na základě týdenního hlášení těchto onemocnění z jednotlivých okresů Středočeského kraje.
 
Každoročně se zaměstnanci KHS podílejí na zajišťování odběrů biologického materiálu od osob s klinickými příznaky podobnými chřipce (ILI). Cílem těchto odběrů zpracovaných v NRL pro chřipku je získat přehled o kolujících virech chřipky v populaci, zjistit jeho typ, případně subtyp. Odběry jsou prováděny v období, které je považováno za období výskytu sezónní chřipky, a je stanoveno MZČR. V uplynulé sezóně se jednalo o období od 48. kalendářního týdne roku 2015 do 20. kalendářního týdne roku 2016.
 
Dále se evidují závažné případy onemocnění chřipkou, tzn. osoby hospitalizované na odd. JIP a ARO.
 
Situace ve Středočeském kraji
V sezóně 2015/2016 byl zaznamenán postupný sezónní nárůst nemocnosti v období od 49. KT (1 002/100 000 obyvatel) do 51. KT (1 158/100 000 obyvatel) a následný pokles v týdnech 52. a 53. roku 2015 až do 1. týdne roku 2016. Jedná se o očekávaný každoroční pokles nemocnosti, který vzniká v souvislosti s vánočními svátky.
Ve 3. KT 2016 došlo k výraznému vzestupu nemocnosti (o 17,4 %) oproti předcházejícímu týdnu, vzestup nemocnosti pokračoval i v dalších týdnech a v 5. KT se nemocnost (1 542/100 000 obyvatel) blížila k epidemickému prahu (epidemický práh je 1 600 případů na 100 000 obyvatel).
Průměrná celková nemocnost ve Středočeském kraji ani v jednom týdnu sledovaného období nepřesáhla epidemický práh, avšak lokálně v několika okresech epidemie probíhala. Jednalo se zejména o okres Příbram, kde epidemického prahu bylo dosaženo již ve 3. KT (1 657/100 000 obyvatel) a nemocnost se udržovala nad hranicí epidemického prahu až do 9. KT, s maximem v 6. KT. Dále se jednalo o okresy Mělník, Praha západ a Rakovník. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána ve věkových skupinách 0-5 let a 6-14 let.
Nejvyšší nemocnost ARI byla hlášena opakovaně v okrese Příbram, nejnižší v okrese Kladno.
Počet onemocnění s klinickým obrazem chřipky (ILI) koreloval s nemocností ARI, takže nejvyššího počtu dosahoval v 5. a 6. KT (160 případů na 100 000 obyvatel), a v následujících týdnech docházelo k postupnému poklesu až na 6 případů na 100 000 obyvatel.
Bylo celkem odebráno 45 vzorků biologického materiálu, převažoval typ A, konkrétně subtyp A (H1N1) v 28 případech, což odpovídalo situaci v celé ČR.
Bylo hlášeno 48 závažných případů onemocnění chřipkou a 15 úmrtí.
 
V příloze k tomuto komentáři je umístěno video s vývojem nemocnosti u akutních respiračních infekcí a chřipky v našem kraji v uplynulé sezóně 2014/15.
 
 
 
Zpracovala: MUDr. Lilian Rumlová
7. června 2016

 


 

Přílohy