Začátek koupací sezóny 2020 ve Středočeském kraji

Rok s rokem se sešel a začátek rekreační sezóny klepe na dveře. Tak jako každý rok budou hygienické stanice spolu s provozovateli koupališť prostřednictvím pracovníků akreditovaných laboratoří sledovat na určených lokalitách v celé republice kvalitu koupacích vod. Termíny jednotlivých odběrů pro významné lokality jsou již určeny v monitorovacích kalendářích všech krajských hygienických stanic, provozovatelé malých místních koupališť začnou sledování před sezónním zprovozněním vlastních nádrží.

 

Letošní sezóna bude zcela určitě poznamenána korovavirovou krizí, která výrazně ovlivnila snad každou oblast našeho života. I přes současné komplikace, které se promítají jak do pracovní, tak i veřejné a společenské sféry, se různá omezující opatření pomalu rozvolňují. Své chování při návštěvě koupacích oblastí však musíme do jisté míry přizpůsobit současné situaci a dodržovat platná opatření. Ta jsou specifikována v příloze této zprávy a budou pro návštěvníky přírodních koupališť vyvěšeny i na všech informačních panelech v koupacích oblastech.

 

A nyní informace k vlastní kvalitě vod. Ve Středočeském kraji bylo sledování zahájeno v pondělí 18. května, a podle výsledných analýz je situace na podstatné části výborná. V příbřežních částech vodních ploch se na některých místech se vlivem snížených dešťových srážek objevuje povrchové znečištění, tvořené pylem z kvetoucích stromů.

 

Pravděpodobně výrazné slunečné počasí způsobilo na několika lokalitách již v začátku sezóny zvýšený růst fytoplanktonu, což se projevilo sníženou průhledností. Jedná se však o ojedinělé výskyty v lokalitách, které tento problém měly i v předchozích sezónách, např. přírodní koupaliště Bakov na okrese Mladá Boleslav, jezeru Poděbrady na Nymbursku, nebo na rybníku Vyžlovka v oblasti Prahy – východ. Z uvedeného důvodu je voda v citovaných lokalitách klasifikována stupněm 2. Převážná část lokalit, včetně nejfrekventovanějších rekreačních oblastích Středočeského kraje – vodních nádrží Orlík a Slapy, má však vodu výbornou a přímo vybízející ke koupání. Snad jen by měla být o něco málo teplejší.

 

Věřme, že nás čeká období s příjemným počasím, které bude přát nadcházející koupací sezóně a vydrží nám pokud možno na většině lokalit i kvalitní voda, vhodná k provozování vodních sportů a aktivnímu odpočinku ve volné přírodě.

 

Pro navození atmosféry přikládáme dva obrázky z rekreační oblasti Slapy, konkrétně Nová Živohošť a Měřín v okrese Benešov, které když ne přímo ke koupání, tak určitě musí nalákat k návštěvě a pokochání se pohledem na krásné přírodní scenérie.

 

 

 

 

22.05.2020

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram

 

 

Hygienické požadavky na koupání a chování návštěvníků v tzv. koupacích oblastech* stanovené v souvislosti s výskytem koronaviru

 

  • Návštěvníci by měli zvážit zdravotní stav svůj nebo svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.

 

  • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek, ev. jiných ochranných prostředků dýchací cest, pohybovat se v lokalitě nejvýše v aktuálně stanoveném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

 

  • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenosti cca 2 m.

 

  • Návštěvníci jsou povinni nosit roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, při jakémkoliv pohybu v zájmovém území vodní plochy, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu vodní nádrže, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku, ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat (s výjimkou osob osvobozených od této povinnosti, uvedených v aktuálně platném ustanovení MZ ze dne 30.4.2020).

 

  • Je-li v areálu k dispozici WC pro návštěvníky, je při jeho použití potřeba dodržovat zvýšenou osobní hygienu, po použití WC je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem).

 

*Koupacími oblastmi se rozumí povrchové vody využívané ke koupání, které navštěvuje větší počet osob a které nemají provozovatele. Jelikož se jedná o lokality, kde nelze vyloučit ohrožení veřejného zdraví, má příslušná krajská hygienická stanice povinnost sledovat v těchto místech jakost vody, a to od obvykle začátku června do konce srpna.

 

 

Podrobná pravidla provozování přírodních a umělých koupališť (krytých i nekrytých), ale také saun a wellness center naleznete v dokumentu níže (od strany 10):

 

 

 

 

 


 

Přílohy