Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace 2017

V průběhu sezóny letní dětské rekreace bylo v roce 2017 v rámci Středočeského kraje ohlášeno a realizováno celkem 242 ZA (358 běhů, 22.375 zúčastněných dětí) a 53 JPA (84 běhů, 1.839 zúčastněných dětí). V rámci SZD bylo realizováno k 31.08.2017 celkem 148 kontrol ZA a JPA – z toho 131 kontrol ZA, 7 kontrol stravovacích služeb (dle nařízení ES) poskytovaných v rámci ZA a 10 kontrol JPA.

 

Zákaz konání akcí: nebyl nevydán

 

Neohlášené akce: nezjištěny

 

Podněty: obdrženy a řešeny celkem 3 podněty – 1x adresný podnět a 2x podnět anonymní, všechny prošetřeny a všechny vyhodnoceny jako neoprávněné:

 

Telefonicky nahlášen anonymní podnět na ZA v RS Březina, Vlastějovice, okres Kutná Hora, pořadatel Petrov, z. s., Brno. Stížnost na špinavé stolní nádobí. Proveden SZD - zjištěno, že stolní nádobí je udržováno v čistotě. Část stolního nádobí je „zašlá“, vedoucí tábora na místě zajistil odstranění zašlého nádobí z oběhu. Podnět hodnocen jako neoprávněný.

 

Podnět na ZA Vrábov – Český Šternberk, okres Benešov, pořadatel ALDEBARAN – LDT z. s., Liberec, Pražská 7/5, IČ: 26552591. Stížnost na nedostatečný úklid na hygienických zařízeních pro děti, nedodání rozboru vody z bazénu v areálu střediska. Adresný podnět podal hlavní vedoucí výše uvedené ZA. Při SZD na místě bylo zjištěno: hlavní vedoucí do protokolu uvedl, že žádný podnět nepodal. Provedena kontrola úklidu – bez zjištěných závad, voda v bazénu – jedná se o požární nádrž – není vedena jako vodní plocha určená k rekreačním účelům. Podnět vyhodnocen jako neoprávněný.

 

ZA – Stříbrná Skalice čp. 30, okres Praha – východ, pořadatel - Sbor dobrovolných hasičů Úvaly. Stížnost na nevyhovující hygienické podmínky (tábor umístěn v blízkosti sběrného dvora, stěna kuchyně a jídelny je z provizorního igelitu a sousedí s odpadními kontejnery, zápach z okolního potoka zřejmě z důvodu házení odpadu a zbytku jídle). Podnět prošetřen - hodnocen jako neoprávněný.

 

Nepříznivé klimatické podmínky:

 

S ohledem na klimatické jevy nedošlo k žádné evakuaci tábora nebo ke zrušení akce.

 

Průběh sezóny klidný, jen minimálně ovlivněn klimatickými jevy (tropická vedra, prudké bouřky). V době tropických teplot docházelo k úpravám režimových opatření (pobyt dětí ve stínu, omezení náročnějších pohybových aktivit, apod.), byla věnována zvýšená pozornost důslednému dodržování pitného režimu a úpravě skladby jídelníčku. 

 

Epidemie:

 

V průběhu sezóny nebyla řešena žádná epidemie.

 

V rámci okresu Příbram byla provedena 1 cílená společná kontrola s protiepidemickým oddělením (DLT Junák – český skaut, středisko Čelákovice, ZA Stará Huť) z důvodu ohlášení rotavirové infekce 2 dětí hospitalizovaných v Nemocnici Příbram. Šetřením na místě bylo zjištěno, že GIT potíže se objevily celkem u 7 dětí z celkového počtu 51 dětí. U hospitalizovaných dětí byl potvrzen rotavirus, dalších pět dětí s potížemi bylo ošetřeno na pohotovosti nebo u dětského lékaře, poté byly vráceny zpět do tábora. Provedenou kontrolou DLT nebyly zjištěny hygienické nedostatky. Výskyt onemocnění nebyl protiepidemickým oddělením uzavřen jako epidemie.

 

Nejzávažnější hygienické nedostatky:

 

Celkem bylo v rámci realizovaného SZD zjištěno 11 závad: 10 závaz v rámci ZA a 1 závada v rámci stravovací služby při ZA. V rámci konaných JPA nebyly závady zjištěny.

Jednalo se převážně o méně závažné nedostatky:

 

Nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí1x

 

ZA – nedostatečný počet umyvadel (výtokových kohoutů) a záchodů s ohledem napočet účastníků ZA. Řešeno uložením sankce – Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

Závady v zásobování akce pitnou vodou – 2x

 

1x ZA v okrese Beroun (SZD), odebrán vzorek vody ze studny zásobující akci pitnou vodou, zjištěny nevyhovující výsledky mikrobiologického rozboru (32 KTJ koliformních bakterií/100 ml). Akce ukončena řádně k 15.07.2017 – z tohoto důvodu nebyla přijímána žádná opatření. Proveden kontrolní rozbor s vyhovujícím výsledkem. Nebyla uložena sankce.

 

1x ZA - DP Metro, Salaš Bárta Orlík-Loužek, okres Příbram, odebrán vzorek vody ze studny zásobující akci pitnou vodou, zjištěny nevyhovující výsledky mikrobiologického rozboru (12 KTJ koliformních bakterií/100 ml), bezodkladně provedena nápravná opatření → voda ze studny zásobující DLT nebyla používána k pitným účelům (byla zajištěna balená voda k pití i čištění zubů), ihned byla provedena dezinfekce studny a upraveno dávkování chloru v úpravně, všichni účastníci ZA byli poučeni o kvalitě pitné vody, výtokové kohouty byly označeny cedulkami „voda nepitná“. Sankce nebyla uložena.

 

Závady v ubytování dětí – 4x

 

3x ZA, okres Mladá Boleslav: pro ubytování jsou používány chatky o půdorysném rozměru 5,5 m², ve kterých byly ubytované 3 až 4 osoby. Řešeno uložením sankce – 3x Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

1x ZA, okres Mladá Boleslav: ubytovací prostory pro děti sice plošně vyhovují, není však splněn požadavek na zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnosti pohybu mezi jednotlivými lůžky. Řešeno uložením sankce – Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

Závady ve zdravotní dokumentaci dětí a FO – 2x

 

1x ZA, okres Kutná Hora: u 2 dětí nebylo doloženo úplné očkování (ověřeno EPI). Řešeno uložením sankce – Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

1x ZA, okres Kutná Hora: u 1 dítě – účastník ZA, není řádně očkováno, aniž by byl proti nákaze imunní nebo nemohl být očkován pro trvalou kontraindikaci. Řešeno uložením sankce – Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

Závady ve zdravotním zabezpečení akce – 1x

 

1x ZA, okres Mladá Boleslav: v rámci ZA nebyla zřízena izolace. Řešeno uložením sankce – Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

Závady ve stravovacích službách při ZA - 1x:

 

Kuchyně RZ Račí Hrad u obce Jesenice u Rakovníka

 

-  závada: V04 – zásobování pitnou vodou,

 

- dle laboratorního rozboru vzorku vody z vodního zdroje provozovny odebraného v době kontroly KHS dne 25.07.2017 voda vykazuje překročení hygienických limitů v mikrobiologických a chemických ukazatelích (koliformní bakterie 60 KTJ/100 ml, E. coli 4 KTJ/100 ml, dusičnany 60 mg/l),

 

- nápravná opatření - Provozovatel rekreačního zařízení byl informován o předběžných výsledcích rozboru a povinnosti provést nápravná opatření a nový rozbor pitné vody v nevyhovujících ukazatelích. Studna a zařízení pro úpravu dusičnanů byly zkontrolovány a byla provedena nápravná opatření. Do doby odstranění nedostatku bude používán náhradní zdroj pitné vody pro výrobu nápojů - dovážená voda z veřejného vodovodu v Rakovníku. Pro ostatní činnosti je kvalita pitné vody vyhovující, neboť zvýšení obsahu dusičnanů v pitné vodě o 10 mg/l (limit 50 mg/l) nepřestavuje při krátkodobém pobytu (týdenní až 14-ti denní zotavovací akce) pro uživatele riziko ohrožení zdraví. Byl proveden kontrolní rozbor vzorku vody s vyhovujícím výsledkem.

 

- sankce: uložena Napomenutí, dle z. 250/2016 Sb.

 

Problematika pitné vody:

 

evidovány 2 závady v zásobování ZA pitnou vodou, a to na základě nevyhovujících výsledků provedených rozborů vzorků pitné vody, byla realizována nápravná opatření a provozovatelem proveden kontrolní odběr a rozbor,

nebyl vydán žádný zákaz ani omezení užívání pitné vody,

 

bylo provedeno 11 odběrů a rozborů vzorků pitné vody ze studny zásobující akci pitnou vodou:

 

7x vzorek pitné vody vyhověl po stránce mikrobiologické i chemické,

1x vzorek vyhověl po stránce chemické, nevyhověl po stránce mikrobiologické (32 KTJ/100 ml).

1x vzorek vyhověl po stránce chemické, nevyhověl po stránce mikrobiologické (12 KTJ/100 ml)

1x vzorek nevyhověl po stránce chemické i mikrobiologické (koliformní bakterie 60 KTJ/100 ml, E. coli 4 KTJ/100 ml, dusičnany 60 mg/l)- jednalo se o stravovací službu při ZA. Byla přijata opatření – viz text výše,

1x vzorek vyhodnocen jako vyhovující. Zjištěno mírné překročení hygienického limitu u železa (MH 0,20 mg/l – zjištěná hodnota 0,376 mg/l). Voda ze studny je využívána krátkodobě (k vaření, osobní hygieně, čištění zubů) a z tohoto důvodu překročení v ukazateli železo nepředstavuje zdravotní riziko, k pití je využívána voda balená.

 

Sankce, nápravná opatření:

 

Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 7 sankcí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. S ohledem na charakter a závažnost zjištěných závad a také s ohledem na maximálně poskytnutou součinnost provozovatelů při řešení a odstranění zjištěných závad, byl orgánem ochrany veřejného zdraví ve všech případech uložen správní trest Napomenutí. 

 

Zhodnocení případné spolupráce s HZS

 

Součinnost OOVZ a HZS nebyla v rámci Středočeského kraje v letošním roce vyžádána.

 

Regionální zvláštnosti:

 

Vzhledem k rozloze a geografické různorodosti Středočeského kraje jsou každoročně velké rozdíly mezi jednotlivými okresy v četnosti konání zotavovacích akcí. Existují zde okresy, kde se konají ZA pouze v jednotkách počtu (Kladno – 2 akce, Nymburk – 2 akce, Kolín a Praha-východ, Praha-západ – 5 akcí), a na druhou stranu jsou zde okresy, kde se zotavovací akce každoročně počítají na desítky (Příbram – 58 akcí, Benešov – 42 akcí, Kutná Hora a Rakovník – 39 akcí).

 

Závěrečné hodnocení:

 

Letošní sezónu lze vyhodnotit jako velice klidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné události nebo situací. Jako zcela mimořádná se jeví také skutečnost, že v průběhu sezóny nebyl zaevidován ani žádný epidemický výskyt infekčního onemocnění.

 

Nadále se potvrzuje skutečnost, že ve Středočeském kraji velkou část zotavovacích akcí i dobrovolně ohlášených jiných podobných akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti; se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeni a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v rámci výkonu SZD zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky, které by vedly k zákazu konání akce nebo k uložení finančního postihu. I v letošním roce byl potvrzen trend snižování počtu zjištěných nedostatků. V letošním roce bylo zjištěno celkem 11 závad, v roce 2016 to bylo 26 závad a v roce 2015 – 31 závad.

 

Za významnou považujeme skutečnost, že v průběhu letošní sezóny opět nebyly zjištěny žádné nedostatky v rámci stravování realizovaného jako součástí zotavovací akce nebo jiné podobné akce. Pouze v 1 případě byl zjištěn nedostatek ve stravovací službě zajišťující stravování účastníků ZA, kdy se jednalo o nedostatek v zabezpečení stravovacího provozu pitnou vodou.

 

Oproti minulým sezónám řešila KHS v souvislosti s průběhem ZA/JPA v letošním roce pouze 3 podněty, které byly navíc všechny vyhodnoceny jako neoprávněné.

 

Pokračuje trend nárůstu počtu evidovaných (nahlášených) akcí, které se uskutečňují v rámci Středočeského kraje i trend každoročního nárůstu počtu od rekreovaných dětí.

 

Jako problémová se ovšem jeví skutečnost, že dochází ke zhoršování stavebně – technického stavu některých táborových základen a rekreačních zařízení, v rámci kterých ZA nebo JPA probíhají. Objekty často jeví již znatelné stopy „opotřebení“, některé již pomalu „chátrají“, a ne vždy je ze strany provozovatelů rekreačních objektů využívaných k tomuto typu rekreace patrná snaha situaci řešit. Navíc, patrně z důvodu stále se zvyšujícího zájmu o tento typ rekreace dětí, se setkáváme s překračováním maximální kapacity rekreačních objektů, což vede k porušení povinností stanovených pro ubytování dětí (nedodržení prostorových požadavků v chatkách) nebo nedodržení podmínek pro osobní hygienu dětí (nedostatečný počet sprch nebo umyvadel).

 

 

Vypracovala:

Mgr. Jana Tomicová

Dne  4. 9. 2017