Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2016

V roce 2016 se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 226 zotavovacích akcí pro děti se 344 běhy a 20.980 zúčastněnými dětmi, a dále také 37 ohlášených jiných podobných akcí pro děti s 65 běhy a 1.495 zúčastněnými dětmi.

 
Zotavovací akcí je z pohledu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství.
 
Jinou podobnou akcí pro děti je z pohledu § 12 zákona organizovaný pobyt dětí v počtu menším než 30 nebo po dobu kratší než 5 dnů, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.
 
Za sledované období červenec – srpen 2016 provedli zaměstnanci KHS ve Středočeském kraji celkem 136 kontrol zotavovacích akcí, 11 kontrol jiných podobných akcí a 6 kontrol samostatných stravovacích služeb poskytovaných v rámci zotavovacích akcí.  
 
Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 26 závad. Všechny závady byly zjištěny v souvislosti s konáním zotavovací akce. Nejčastěji byly zjišťovány závady a nedostatky v zásobování akcí pitnou vodou (8 závad) a ve zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob činných při akci (6 závad). Závady spočívající v zásobování pitnou vodou byly zjištěny převážně v souvislosti s kontrolním odběrem vzorků vody ze studny zásobující akci pitnou vodou. V případě zjištění nevyhovující kvality pitné vody byla provozovatelem akce vždy bezodkladně přijata nápravná opatření a byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody. Závady ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzicích osob činných při akci spočívají zpravidla v částečně chybějící zdravotní dokumentaci. 
 
Z celkového počtu závad byly dále zjištěny 4 závady spočívající v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí a 4 závady spočívající v nezajištění podmínek pro ubytování dětí. I v těchto případech byly závady s provozovateli ihned projednány a dle možností byla realizována nápravná opatření.  Tři ze zjištěných závad se dále týkaly plnění zákonné ohlašovací povinnosti. Z toho v jednom případě nebyla ohlašovací povinnost splněna vůbec a ve 2 případech nemělo ohlášení zákonem stanovené náležitosti.
 
Jako velice pozitivní lze hodnotit skutečnost, že pouze 1 závada byla zjištěna v souvislosti se stravováním dětí. Jednalo se o nedostatek zjištěný v rámci stravovací služby poskytované v souvislosti s konáním zotavovací akce a i tento nedostatek bylo možné vyhodnotit jako méně závažný.    
 
S ohledem na charakter a závažnost zjištěných závad a také s ohledem na maximálně poskytnutou součinnost provozovatelů při rychlém odstranění zjištěných závad, nebylo ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví v průběhu hodnocené sezóny přistoupeno k uložení sankce.
 
Také z epidemiologického hlediska proběhla letošní sezóna letní dětské rekreace ve Středočeském kraji poměrně klidně. Ve 3 případech byl sice zaznamenán epidemický výskyt infekčního onemocnění (2 případy s prokázanou virovou etiologií, 1 případ s pravděpodobnou ač neprokázanou virovou etiologií). Průběh epidemií byl však velice mírný – co do příznaků onemocnění i počtu nemocných. 
 
 
V sezóně 2016 obdržela KHS v souvislosti s konáním letní dětské rekreace celkem 6 podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru. Podněty se týkaly především nezajištění podmínek pro osobní hygienu a podmínek ubytování dětí, poukazovaly také na závady ve stravování. Všechny podněty byly prošetřeny. Z uvedeného počtu byl pouze 1 podnět vyhodnocen jako částečně oprávněný.
 
 
Letošní sezónu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji lze hodnotit jako poměrně klidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné události nebo situaci.
 
Ve Středočeském kraji velkou část zotavovacích akcí i jiných podobných akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti, se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeni a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v rámci výkonu SZD zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky, které by vedly k zákazu konání akce nebo k uložení sankce.
 
 
02.09.2016
Mgr. Jana Tomicová
 
 
 
ZA Bělá p. B., Pohádka