Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2018

 

 

Zákaz konání akcí, neohlášené akce, řešené podněty:

 

 • Nebyl vydán žádný zákaz konání akce.
 • Nebyla evidována žádná neohlášená ZA.
 • Evidováno celkem 5 podnětů. Z celkového počtu obdržených podnětů se 1 podnět týkal ZA (dosud neuzavřeno, pravděpodobně bude vyhodnocen jako oprávněný), 3 se týkaly provozu JPA (1x neoprávněný, 1x částečně oprávněný, 1x neuzavřen) a 1 podnět se týkal akce, která nebyla vyhodnocena jako ZA/JPA. Jednalo se o rodinnou rekreaci a podnět byl postoupen HOK.

 

 • Přehled evidovaných podnětů:

 

1. Upozornění na hygienické nedostatky v rámci LDT – „Jezdecký tábor v Mratíně“, okres Praha-východ. Podnět byl prošetřen. Jednalo se o JPA a závady, na které bylo v podnětu poukazováno se buď nepodařilo zjistit, nebo se nejednalo o porušení legislativních povinností s ohledem na charakter tábora.

 

2. Upozornění na hygienické nedostatky v rámci LDT – „Stáje Nádraží Žernovka“, okres Praha-východ. Podnět byl prošetřen. Jednalo se o JPA (tábor s koňmi). V průběhu SZD byly zjištěny nedostatky a závady v provozu táborové kuchyně (provozní hygiena). Zjištěné nedostatky byly bezodkladně odstraněny, bylo uloženo napomenutí. Anonymní podnět byl prošetřen a byl vyhodnocen jako částečně oprávněný.

 

3. Upozornění na nedostatky v rámci JPA Zderadice (zaměřená na jízdy na koních) – na podmínky neodpovídající standardům pro organizované pobyty dětí - prašné prostředí, plochy znečištěné zvířecími exkrementy a zbytky masa a kostí poražených zvířat, nedostatečný počet hygienických zařízení pro děti, nedostatečné podmínky pro ubytování dětí. Podnět byl prošetřen. V průběhu SZD se závady, na které bylo v podnětu poukazováno, buď nepodařilo zjistit, nebo se nejednalo o porušení legislativních povinností s ohledem na charakter tábora. Byla však zjištěna závada spočívající v nedoložení dokladů o zdravotní způsobilosti 2 osob činných při akci jako dozor. Kontrolovaná osoba projevila součinnost a požadované doklady předloží v termínu do 7. 9. 2018. Protokol není ukončen, podnět dosud nebyl vyhodnocen.

 

4. Podnět, ve kterém stěžovatel upozornil na znečištěné lůžkoviny v rámci akce pořádané pro děti a na vyrážku po koupání v bazénu, která se u dětí vyskytla. Na místě bylo zjištěno, že akce je pořádána církevním společenstvím jako akce v „poměru rodinném nebo obdobném“ (účast rodin s dětmi). Podnět tedy nespadá do kompetence odboru HDM – byl postoupen oddělení HOK.

 

5. Podnět upozorňující na výskyt průjmu a zvracení dětí po návratu z ukončeného pobytu 4. běhu ZA Borovice – Lites (provozovatel Centrum Robinson). Šetření podnětu nebylo dosud uzavřeno.  Podnět bude pravděpodobně vyhodnocen jako oprávněný.

 

 

Nepříznivé klimatické jevy:

 

 • S ohledem na přetrvávající vysoké teploty přistupovali provozovatelé akcí k přijetí vhodných režimových opatření, jako je přizpůsobení pohybových aktivit mikroklimatickým podmínkám. Bylo dbáno na dodržování pitného režimu dětí. S přihlédnutím k této skutečnosti taktéž docházelo k úpravám jídelníčků.
 • S ohledem na přetrvávající vysoké teploty docházelo u některých akcí k vysychání přírodních zdrojů vody využívané k osobní hygieně. Pořadatelé akcí pak museli řešit náhradní způsoby zásobování vodou.
 • Žádná akce nebyla zrušena.
 • Neproběhla žádná evakuace.

 

Epidemie:

 

 • V průběhu sezóny byla šetřena 1 epidemie:

 

Dne 15.08.2018 byl doručen podnět upozorňující na výskyt zdravotních potíží u několika dětí, které se zúčastnili ZA v RS Borovice – Lites, Borovice 7, 295 01 Mnichovo Hradiště (okres MB). Turnus, kterého se upozornění týkalo, byl v dané lokalitě již ukončen, probíhal ve dnech 29. 7 – 7. 8. 2018. Provozovatelem této zotavovací akce je Centrum Robinson, z.ú., Táborská 2022, 252 28 Černošice, IČO: 05662214.  ZA v dané lokalitě probíhá v několika turnusech.  

V průběhu dne 16. 8. 2018 byl proveden SZD v dané lokalitě s ohledem na skutečnost, že zde právě končí další turnus ZA (7. 8. – 16. 8. 2018). SZD proběhl za účasti zaměstnance odboru HDM, odboru HV (stravovací zařízení zajišťující stravování v rámci celého areálu RS je v gesci odboru HV) a zaměstnanců protiepidemického odboru. Turnusu, v rámci kterého proběhl SZD (7. 8. – 16. 8. 2018), se účastnilo 110 dětí a 20 dospělých osob.

 

V rámci epidemiologického šetření byly na místě kontrolovány zápisy ve zdravotním deníku probíhajícího turnusu. Ze záznamů byl patrný zvýšený výskyt GIT obtíží od 3. dne ZA , dle sdělení zdravotníků se jednalo zpočátku o jednorázovou nevolnost nebo zvracení u jednotlivců, od 6. do 9. dne pobytu  (12. – 15. 8.) bylo každý den ošetřeno 3-5 dětí z důvodu nevolnosti, zvracení nebo průjmu.

 

V rámci stravovacího provozu, kde probíhá stravování dětí z předmětného turnusu, je denně připravováno cca 300 porcí celodenní stravy. Realizovanou kontrolou (16. 8.) nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, která by mohla být příčinou GIT obtíží u strávníků předmětné ZA. Zaměstnanci jídelny GIT obtíže neuvádějí. Ve stravovacím provozu se stravují nejen účastníci předmětné ZA, u nichž se vyskytly GIT obtíže, ale rovněž účastníci dalších 6 jiných podobných akcí. Dle sdělení vedoucích těchto akcí jejich účastníci zažívací problémy neměli.

 

Na základě zjištěných a posléze vyhodnocených skutečností rozhodlo protiepidemické oddělení, že tento zvýšený výskyt bude vyhodnocen a šetřen jako epidemie, byla nařízena ohnisková dezinfekce celého areálu po ukončení stávajícího turnusu a před nástupem následujícího turnusu, který v areálu ještě proběhne do ukončení sezóny.

 

V souvislosti s obdrženým podnětem na výskyt zdravotních obtíží u několika dětí u turnusu, který v areálu proběhl již ve dnech 29. 7 – 7. 8. 2018, KHS požádala písemně o poskytnutí součinnosti a vyžádá si u provozovatele (Centrum Robinson, z.ú., Táborská 2022, 252 28 Černošice, IČO: 05662214) předložení zdravotního deníku, seznamu účastníků tohoto turnusu a výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při předmětné ZA. KHS podklady dosud neobdržela. 

 

 •  V průběhu sezóny bylo 1x šetřeno onemocnění s hromadným výskytem, které nebylo epidemiology klasifikováno jako epidemický výskyt:

 

Dne 30. 8. 2018 jsme prostřednictví protiepidemického oddělení – ÚP Kutná Hora obdrželi hlášení o výskytu GIT obtíží u několika dětí, účastníků JPA pořádané v Hotelu Kácov, okres Kutná Hora. Dne 31. 8. 2018 se uskutečnil SZD realizovaný jednak pracovníky odboru HDM, jednak pracovníky odboru HV s ohledem na skutečnost, že stravování účastníků JPA zajišťuje hotelová kuchyně, zařízení spadající do  gesce odd. HV.

 

Na místě samém bylo zjištěno, že se jedná o fotbalové soustředění, které pořádá spolek ABC Braník fotbal, z. s., se sídlem Za mlýnem 1774/12, 14700 Praha – Braník, IČO 056 50 241. Soustředění bylo zahájeno dne 26. 8. 2018 a ukončeno bylo  1. 9. 2018 (cca 10 dětí opustilo soustředění již 31. 8. 2018). Akce se účastnily pouze dívky, a to 26 dívek ve věku  do 15 let, 9 dívek ve věku 15-18 let a 4 dospělí (1x vedoucí týmu, 1x hlavní trenér a 2x asistent trenéra). S ohledem na počet a věk rekreovaných dětí byla akce klasifikována jako JPA.

 

Na základě zjištěných a posléze vyhodnocených skutečností rozhodlo protiepidemické oddělení, že tento zvýšený výskyt nebude vyhodnocen a šetřen jako epidemie.

 

 • nemocnost – minimální, nejčastěji: bolest hlavy, bolest v krku, nevolnost z tepla, jednodenní průjem, odstranění přisátého klíštěte, bodnutí hmyzem, bolest zubů. Zjištěn výskyt vší.

 

 • úrazy drobné: řezné rány, drobné odřeniny, naražené zápěstí.

 

 • závažnější úrazy (při řízené činnosti) s ošetřením ve zdravotnickém zařízení: pohmoždění malíčku ruky nebo palce u nohy, distorze kotníku, zlomeniny končetin, úraz kolene, tržné rány, úraz hlavy (dítě hospitalizováno na pozorování) nebo podezření na poranění páteře – pád po uklouznutí na šišce (zasahoval vrtulník, dítě hospitalizováno na pozorování), poranění vazů.

 

Nejzávažnější hygienické nedostatky:

 

 • Za sledované období bylo zjištěno celkem 19 závad.

 

V rámci ZA byly zjištěny tyto závady:

 • Nesplnění ohlašovací povinnosti – 0
 • Nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí0
 • Závady v zásobování akce pitnou vodou – 13x
 • v návaznosti na realizované odběry vzorků pitné vody 13 vzorků nesplnilo mikrobiologické ukazatele vyhlášky 252/2004 Sb., a 3 vzorky navíc nesplnily v plném rozsahu ani chemické ukazatele výše uvedené vyhlášky.  
 • Závady ve stravování dětí – 0
 • Závady v ubytování dětí0
 • Závady ve zdravotní dokumentaci dětí a FO – 3x
 • 1x nedoložen zdravotní posudek u 2 osob činných při ZA
 • 1x nedoložena způsobilost zdravotníka + 1 dítě nebylo řádně očkováno
 • 1x ZA se zúčastnilo dítě, které není řádně očkováno
 • Závady ve zdravotním zabezpečení akce – 1x
 • 1x pro účely ošetřovny, izolace a ubytování zdravotníka vyčleněna pouze jedna chatka, v době kontroly zde byly izolovány nemocné děti; zdravotníci včetně izolovaných používali společnou toaletu.

 

V rámci JPA byly zjištěny tyto závady:

 

 • Závada ve zdravotní dokumentaci dětí a FO  - 1x
 • 1x nedoložen zdravotní posudek u 2 osob činných při JPA
 • Závady v zajištění podmínek pro konání JPA – 1x
 • 1x provozní hygiena v rámci táborové kuchyně

 

V rámci kontrol SS při ZA nebyly zjištěny hygienické nedostatky.

 

Problematika pitné vody:

 

 • Za sledované období provedeno celkem 26 odběrů vzorku pitné vody ze zdrojů zásobujících zotavovací akce pitnou vodou:

 

 • Z celkového počtu 26 vyhodnocených výsledků jich 13 vyhovělo po stránce chemické i mikrobiologické ukazatelům stanoveným vyhláškou 252/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Celkem 13 vzorků nesplnilo mikrobiologické ukazatele, 3 vzorky navíc nesplnily v plném rozsahu ani chemické ukazatele výše uvedené vyhlášky:

 

 • Okres Benešov: celkem odebráno 5 vzorků vod: 1 vzorek dosud nevyhodnocen, 4 vzorky vyhověly hyg. limitům, 1 vzorek byl vyhodnocen jako nevyhovující v ukazateli: koliformní bakterie (6 KTJ/100 ml). Uloženo napomenutí.

 

 • Okres Beroun: celkem odebrány 2 vzorky vody: 1 vzorek vyhověl hyg. limitů, 1 vzorek vyhodnocen jako nevyhovující v těchto ukazatelích: chlor volný - 1,04 mg/l, koliformní bakterie - 4 KTJ/100ml, počty kolonií při 22°C - 450 KTJ/ml, počty kolonií při 36°C 400 KTJ/ml. Uložena sankce formou blokového příkazu ve výši 1.500,- Kč.  

 

 • Okres Kolín: proveden 1 odběr vody – 1 vzorek byl vyhodnocen jako nevyhovující v těchto ukazatelích: Escherichia coli – 2 KTJ/100 ml; koliformní bakterie – 20 KTJ/100 ml. Uložena sankce formou blokového příkazu ve výši 1.000,- Kč.  

 

 • Okres Kutná Hora: celkem odebrány 4 vzorky vod: 1 vzorek vyhodnocen jako vyhovující, 3 vzorky byly vyhodnoceny jako nevyhovující v těchto ukazatelích:

- 1x koliformní bakterie – 5 KTJ/100 ml, počty kolonií při 36 °C - 105 KTJ/ml. Usnesením odloženo.

- 1x  koliformní bakterie – 5 KTJ/100 ml +barva - 120 mg/l, zákal-  22,0 ZF, železo - 8,14 mg/l. Usnesením odloženo.

- 1x koliformní bakterie – 55 KTJ/100 ml, počty kolonií při 36 °C - 140 KTJ/ml. Uloženo napomenutí.

 

 • Okres Mladá Boleslav: celkem odebrány 3 vzorky vod. Všechny 3 vzorky byly vyhodnoceny jako nevyhovující v těchto ukazatelích:

- 1x koliformní bakterie - 5 KTJ/100 ml + pH 5,7. Usnesením odloženo.

- 1x koliformní bakterie - 140 KTJ/100 ml. Vydán zákaz užívání vody+ sankce formou blokového příkazu 1.000,- Kč.

- 1x koliformní bakterie – 20 KTJ/100 ml, počty kolonií při 22 °C - 760 KTJ/ml, počty kolonií při 36 °C - 410 KTJ/ml. Usnesením odloženo.

 

 • Okres Praha – východ: celkem odebrány 2 vzorky vod: 2 vzorky vyhověly hyg. limitům.

   

 • Okres Příbram: celkem odebráno 5 vzorků vod: 3 vzorky vyhověly hyg. limitům, 2 byly vyhodnoceny jako nevyhovující v ukazatelích:

  - 1x koliformní bakterie – 10 KTJ/100 ml. Uloženo napomenutí.

  - 1x koliformní bakterie – 3 KTJ/100 ml, počty kolonií při 22 °C - 300 KTJ/ml, počty kolonií při 36 °C - 270 KTJ/ml. Uloženo napomenutí.

   

 • Okres Rakovník: celkem odebrány 4 vzorky vod: 2 vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující a 2 vzorky nevyhověly hygienickým limitům v těchto ukazatelích:

  - 1x počty kolonií při 22 °C - 210 KTJ/ml, počty kolonií při 36 °C - 110 KTJ/ml,

                  železo -  0,737 mg/l. Uloženo napomenutí.

  - 1x počty kolonií při 22 °C - 350 KTJ/ml. Usnesením odloženo.

   

 • Sankce, nápravná opatření:  

 

 • K 31. 8. 2018 bylo za zjištěné nedostatky v průběhu ZA a JPA uloženo 7 napomenutí, a to:
 • 1x za závady ve zdravotní dokumentaci FO,
 • 1x za závadu v zajištění podmínek pro konání JPA,
 • 5x za závadu v zásobování pitnou vodou.

   

 • V souvislosti s nevyhovujícím rozborem vody byl vydán 1 zákaz užívání vody.

 

 • Dále bylo uloženo 5 sankcí – pokuty formou příkazového bloku v celkové výši 7.500,- Kč, a to:
 • 1x pokuta PO ve výši 1.500,- Kč za nedostatky v zásobování pitnou vodou,
 • 1x pokuta PO ve výši 2.000,- Kč za nedostatky ve zdravotní dokumentaci FO činné při ZA (zdravotník) a dítěte (neočkováno),
 • 1x pokuta PO ve výši 1.000,- Kč za nedostatky v zásobování pitnou vodou,
 • 1x pokuta PO ve výši 1.000,- Kč za nedostatky v zásobování pitnou vodou,
 • 1x pokuta PO ve výši 2.000,- Kč za nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí (1 dítě neočkováno).

   

 • Výčet sankcí není konečný s ohledem na skutečnost, že několik kontrol není ke dnešnímu dni uzavřeno.

 

 

Zhodnocení případné spolupráce s HZS

 • V průběhu sezóny součinnost mezi KHS a HZS nebyla vyžadována.

 

 

Jiné – regionální zvláštnosti:

 

            ------------------------

 

Závěrečné zhodnocení:

 

Letošní sezónu lze vyhodnotit v celku jako poklidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné události nebo situaci. Jako pozitivní se taktéž jeví skutečnost, že v průběhu sezóny byl zaevidován pouze jediný epidemický výskyt infekčního onemocnění.

 

Nadále se potvrzuje skutečnost, že ve Středočeském kraji velkou část zotavovacích akcí i dobrovolně ohlášených jiných podobných akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti; se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeni a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v rámci výkonu SZD zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky, které by vedly k zákazu konání akce.

 

Za významnou považujeme skutečnost, že v průběhu letošní sezóny opět nebyly zjištěny žádné nedostatky v rámci stravování realizovaného jako součástí zotavovací akce nebo jiné podobné akce.

 

Pokračuje trend nárůstu počtu evidovaných (nahlášených) akcí, které se uskutečňují v rámci Středočeského kraje i trend každoročního nárůstu počtu od rekreovaných dětí.

 

Jako problémová se ovšem jeví skutečnost, že dochází ke zhoršování stavebně – technického stavu některých táborových základen a rekreačních zařízení, v rámci kterých ZA nebo JPA probíhají. Objekty často jeví již znatelné stopy „opotřebení“, některé již pomalu „chátrají“, a ne vždy je ze strany provozovatelů rekreačních objektů využívaných k tomuto typu rekreace patrná snaha situaci řešit.

 

LDR 2018 - shrnutí

 

 

 

Vypracovala:

Mgr. Jana Tomicová

Dne  5. 9. 2018