Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2019

V roce 2019 se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 240 zotavovacích akcí pro děti se 378 běhy a 25.441 zúčastněnými dětmi. Dále se uskutečnilo také 41 ohlášených jiných podobných akcí pro děti s 74 běhy a 1.612 zúčastněnými dětmi.

 

Letošní rok byl co do počtu ohlášených zotavovacích akcí obdobný jako roky předcházející. Narostl ovšem počet běhů jednotlivých akcí a cca o 1.400 narostl počet rekreovaných dětí.  Tento vzrůstající trend je patrný již od roku 2010, kdy se ve srovnání s letošním rokem v rámci 290 běhů zotavovacích akcí rekreovalo pouze 17.040 dětí, tedy o 8.401 dětí méně než v letošním roce.

 

Za sledované období červenec – srpen 2019 provedli zaměstnanci KHS ve Středočeském kraji celkem 127 kontrol zotavovacích akcí, 8 kontrol jiných podobných akcí a 8 kontrol samostatných stravovacích služeb poskytovaných v rámci zotavovacích akcí.  Celkový počet kontrol je, ve srovnání s rokem 2018, o 15 kontrol nižší, což bylo způsobeno nižším počet zaměstnanců odboru hygieny dětí a mladistvých KHS, kteří se mohli na kontrolách podílet. V případě zotavovacích akcí pro děti tak zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS zkontrolovali téměř 53 % všech uskutečněných akcí a cca 34 % všech uskutečněných běhů zotavovacích akcí, což je s ohledem na rozsáhlé území Středočeského kraje a především s ohledem na počet zaměstnanců odboru, vysoký počet.

 

 

 

 

Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 19 závad, tedy stejně jako v roce 2018. Z tohoto celkového počtu se 8 závad týkalo problematiky zásobování pitnou vodou, 3 závady zdravotní dokumentace dětí a fyzických osob činných při akci, 1 závada byla zjištěna ve zdravotním zabezpečení akce, 1 závada ve stravování, 1 závada spočívala v nesplnění ohlašovací povinnosti u zotavovací akce pro děti a 2 zjištěné závady spočívaly v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí. V průběhu kontroly samostatných stravovacích služeb zajišťujících stravování v rámci letní dětské rekreace pak byly zjištěny další 3 závady týkající se zásobování pitnou vodou.

 

Závady v zásobování zotavovací akce nebo stravovací služby pitnou vodou spočívaly ve zhoršení mikrobiologické kvality pitné vody a byly zjištěny v souvislosti s realizovaným odběrem vzorků pitné vody. Závady týkající se zdravotní dokumentace spočívaly v nedodržení povinnosti v souvislosti s přijetím na zotavovací akci dítěte řádně neočkovaného, aniž by mělo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo nemohlo být očkováno pro trvalou kontraindikaci a dále v nedoložení zdravotné způsobilosti pro práci s dětmi v případě fyzických osob činných při akci. Závady v nezajištění podmínek pro osobní hygienu spočívaly v nedostatečném počtu umyvadel a v nedostatečně prováděném úklidu hygienických zařízení pro děti. Závada ve zdravotním zabezpečení akce pak spočívala v nedostatečném zajištění a využití izolace. 

 

Ke dnešnímu dni bylo za zjištěné nedostatky uloženo 15 sankcí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. S ohledem na charakter a závažnost zjištěných závad a také s ohledem na maximálně poskytnutou součinnost provozovatelů při řešení a odstranění zjištěných závad, byl orgánem ochrany veřejného zdraví ve 4 případech uložen správní trest DOMLUVA, ve 3 případech trest NAPOMENUTÍ a v 8 případech finanční sankce, jejichž celková výše je ke dnešnímu dni 14.400,- Kč. Tento údaj není ovšem konečný, neboť několik kontrol realizovaných v závěru sezóny není dosud uzavřeno. 

 

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že průběh letní dětské rekreace ve Středočeském kraji i v letošním roce potvrzuje trend, že velkou část zotavovacích akcí i dobrovolně ohlášených jiných podobných akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti; se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeni a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v letošním roce, ale ani v letech předchozích, zjištěny při kontrolách zotavovacích akcí nebo jiných podobných akcí žádné natolik závažné hygienické nedostatky, které by vedly například k zákazu konání akce.

 

Oproti roku 2018, kdy KHS řešila v souvislosti s průběhem zotavovací akce nebo jiné podobné akce pouze 3 podněty, v letošním roce to bylo podnětů 8, z nichž byly 3 vyhodnoceny jako neoprávněné, 2 částečně oprávněné, 1 oprávněný a v případě 2 podnětů se skutečnosti, na které bylo v podnětu poukazováno, nepodařilo ověřit, a to například z důvodu, že podnět byl podán až po ukončení akce.

 

Oproti minulé sezóně letní dětské rekreace byl v letošním roce zaznamenán i vyšší epidemický výskyt infekčních onemocnění, a to 4 v případě zotavovací akce a 1 v případě jiné podobné akce. Ve všech případech měla onemocnění lehký průběh bez komplikací. Právě s ohledem na klinický průběh, časový průběh onemocnění a z části také s ohledem na výsledky laboratorní analýzy odebraného biologického materiálu nemocných lze dovodit, že ve všech případech se jednalo pravděpodobně o alimentární onemocnění virové etiologie.

 

Celkově lze letošní sezónu vyhodnotit jako standardní a relativně klidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné události nebo situaci.

 

 

 

05.09.2019

Mgr. Jana Tomicová