Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2020

V roce 2020 se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 255 zotavovacích akcí pro děti (dále jen „ZA“) s 385 běhy a 25.291 zúčastněnými dětmi. Dále se uskutečnilo také 66 ohlášených jiných podobných akcí pro děti, (dále jen „JPA“) s 88 běhy a 2.012 zúčastněnými dětmi.

 

V letošním roce byl opětovně zaznamenán nárůst počtu jednotlivých akcí a běhů jak v rámci ZA, tak v rámci ohlášených JPA, což je vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s onemocnění COVID-19 a s nutností zavádět hygienicko-protiepidemická opatření jistě zajímavý jev. Mírně nižší, oproti roku 2019, byl počet rekreovaných dětí v rámci ZA.

 

Za sledované období červenec – srpen 2020 provedli zaměstnanci KHS ve Středočeském kraji celkem 129 kontrol ZA, 15 kontrol JPA a 13 kontrol samostatných stravovacích služeb poskytovaných v rámci ZA.  Celkový počet kontrol je, ve srovnání s rokem 2019, o 14 kontrol vyšší, a to i přes skutečnost, že zajištění bezproblémového průběhu sezóny letní dětské rekreace ve Středočeském kraji bylo, s ohledem na personální situaci odboru hygieny dětí a mladistvých a úkony realizované zaměstnanci tohoto odboru v rámci výpomoci protiepidemickému oddělení KHS v souvislosti s onemocněním COVID-19, ještě složitější než v letech minulých.

 

V případě ZA tak zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS zkontrolovali téměř 51 % všech uskutečněných akcí a cca 34 % všech uskutečněných běhů zotavovacích akcí, což je s ohledem na rozsáhlé území Středočeského kraje a především s ohledem na počet zaměstnanců odboru, vysoký počet.

 

 

Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 20 závad. Obdobně jako v loňském roce bylo nejvíce závad shledáno v zásobování akcí pitnou vodou (5 závad), kdy některé z odebraných vzorků pitné vody vykazovaly nesplnění hygienických limitů po stránce mikrobiologické. Další závady byly zjištěny v oblasti stravování v rámci táborové kuchyně (3x), ve zdravotním zabezpečení akce (3x), kdy nebyla např. vůbec zřízena ošetřovna a izolace nebo nebyla dostatečně vybavena lékárnička, nebo ve zdravotní dokumentaci dětí i dospělých (3x). Ve 2 případech nebyla splněna ohlašovací povinnost a po 1 závadě bylo zjištěno v rámci zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, v ubytování dětí, při zajištění podmínek pro konání JPA a  1 závada pak byla zjištěna také v rámci samostatné stravovací služby zajišťující stravování v rámci ZA. Vzhledem k tomu, že několik kontrol se zjištěnými závadami dosud nebylo ukončeno, lze předpokládat, že celkový počet závad se může ještě změnit.

 

K dnešnímu dni bylo za zjištěné nedostatky uloženo 8 sankcí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. S ohledem na charakter a závažnost zjištěných závad a také s ohledem na maximálně poskytnutou součinnost provozovatelů při řešení a odstranění zjištěných závad, byl orgánem ochrany veřejného zdraví ve 2 případech uložen správní trest DOMLUVA. V 6 případech byla uložena finanční sankce, jejichž celková výše je ke dnešnímu dni 16.500,- Kč. Ani tento údaj není ovšem konečný, neboť několik kontrol realizovaných v závěru sezóny není dosud uzavřeno. 

 

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že průběh letní dětské rekreace ve Středočeském kraji i v letošním roce potvrzuje trend, že velkou část zotavovacích akcí i dobrovolně ohlášených jiných podobných akcí každoročně pořádají osoby, které mají s touto problematikou již bohaté praktické zkušenosti; se zákonnými požadavky jsou dobře obeznámeni a nemají problémy s plněním stanovených povinností. Také z tohoto důvodu nebyly v letošním roce, ale ani v letech předchozích, zjištěny při kontrolách zotavovacích akcí nebo jiných podobných akcí žádné natolik závažné hygienické nedostatky, které by vedly například k zákazu konání akce.

 

V průběhu letošní sezóny KHS řešila v souvislosti s průběhem ZA nebo JPA celkem 5 podnětů, z nich 4 byly zcela neoprávněné a pouze 1 podnět na průběh JPA byl vyhodnocen jako částečně oprávněný.

 

Shodně s minulou sezónou letní dětské rekreace byl v letošním roce zaznamenán 5x epidemický výskyt infekčního onemocnění. Ve všech případech měla onemocnění lehký průběh bez závažnějších komplikací. Právě s ohledem na klinický průběh, časový průběh onemocnění a z části také s ohledem na výsledky laboratorní analýzy odebraného biologického materiálu nemocných lze dovodit, že ve všech případech se jednalo pravděpodobně o alimentární onemocnění virové etiologie.

 

Celkově lze letošní sezónu vyhodnotit jako standardní. Nutno však říci, že onemocnění COVID-19 a především s ním související aplikovaná opatření do významné míry narušila jinak klidný průběh letošní sezóny LDR.

 

 

02.09.2020

Mgr. Jana Tomicová