Zpráva o činnosti KHS Stč. kraje za období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

Ve Středních Čechách bylo od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 zkontrolováno 7 401 provozoven a uloženo 419 pokut v celkové výši 1 902 800 Kč. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 

 

Hygienici se v letošních kontrolách zaměřují především na dodržování platných právních předpisů v zařízeních společného stravování, ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin a ledových tříští, nezávadnosti pokrmů z ryb a mořských plodů, a také na kontrolu kvality olejů používaných k fritování. Zvýšenou pozornost věnují též stánkovému prodeji občerstvení při jednorázových akcích. Do 30. 9. bylo provedeno již 1 786 kontrol. Pro závažné nedostatky byla dočasně uzavřena například závodní kuchyň provozovaná s.r.o. KADLEC KOLÍN, kde je připravováno 3 500 až 4 000 porcí pokrmů.

 

Mezi nejčastěji odhalené závady při kontrolách stravovacích zařízení patří nedodržování obecných požadavků na potravinářské prostory a na prostory pro manipulaci s potravinami, dále jsou to nedostatky ve značení rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených v provozovně, nedodržování požadavků na provozní hygienu nebo také absence informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů.

 

V rámci státního zdravotního dozoru probíhají také kontroly zařízení školního stravování. Od začátku roku do konce září bylo prověřeno 279 školních jídelen, 132 školních jídelen-výdejen a 45 školních kantýn.  Mezi nejčastější závady patřily nedostatky v hygieně provozu, stavebně-technické závady nebo nevyhovující podmínky příjmu a skladování surovin pro přípravu pokrmů. Hygienici průběžně kontrolují také školy a školská zařízení, kde zjistili závady především v požadavcích na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení, dále pak prostorové podmínky pro děti předškolního věku nebo nedostatky ve vybavení školním nábytkem. V letních měsících pak hygienici zkontrolovali  147 dětských táborů a 20 škol v přírodě. Zde shledali nedostatky hlavně v zásobování pitnou vodou, ve zdravotní dokumentaci a zajištění vyhovujících hygienických a ubytovacích podmínek pro děti. 

 

K činnosti středočeské KHS patří také kontroly zdravotnických zařízení. Z letošních plánovaných třiceti šesti jich bylo k 30. 9. bylo provedeno již jedenatřicet. Mezi nejčastější pochybení patří nedostatky v provádění hygienicko-dezinfekčního režimu a používání jednorázových rukavic, nedostatečná kvalita úklidu a dezinfekce (ředění, expozice, exspirace, nestřídání dezinfekčních prostředků, neznačení nádob s přelitými dezinfekčními přípravky), neprováděná aktualizace provozních řádů či nevhodná manipulace s odpadem.

 

Pravidelné kontroly se týkají také hygieny práce – zde jich bylo za dané období provedeno 1 995. V rámci cíleného úkolu se kontroly zaměřily také na zdravotní rizika v potravinářském sektoru maloobchodní sítě, kdy byly kontrolovány zejména rizikové práce, zajištění pracovnělékařských služeb a plnění povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Hygienici provedli 85 kontrol, z toho v 19 případech byly zjištěny nedostatky, které byly ve stanovených termínech odstraněny.  Obecně lez říci, že počet zjištěných závad, zejména závažného charakteru, se snižuje a v řadě případů nejsou v rozsahu provedených kontrol zjištěny závady žádné.

 

Hygienici pravidelně vydávají upozornění týkající se nebezpečných výrobků. KHS Středočeského kraje jich od začátku roku do konce září zachytilo 12, z toho 7 kosmetických a 5 hraček pro děti do 3 let.  Tyto výrobky obsahovaly zakázané látky, jakými jsou ftaláty nebo konzervační látky.

 

Plné znění Zprávy o činnosti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje za období od 1.1. 2016 do 30. 9. 2016 najdete v příloze.