Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 30. 6. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 celkem 1 324 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Nejvíce kontrol je pravidelně prováděno ve vyvařujících restauracích, dále pak v provozovnách závodního stravování, v kuchyních zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory, stravování v rámci sociálních služeb).  V průběhu celého roku jsou také prováděny kontroly pevných a mobilních stánků poskytujících občerstvení zejména při jednorázových společenských či sportovních akcích. 

 

Při kontrolách byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v neoznačování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (27 %), v nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (26 %) a v  požadavcích na hygienu provozu (23%).  Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 1.

 

K pravomocem KHS přísluší ukládat, na základě platné legislativy, za zjištěné nedostatky, sankce a nařizovat potřebná nápravná opatření. Za nedostatky zjištěné v rámci provedených kontrol bylo ve sledovaném období uloženo celkem 392 sankčních postihů v celkové výši 1 329 000 Kč. V tomto období bylo zároveň hygieniky uloženo kontrolovaným osobám celkem 107 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad, spočívajících v provedení sanitace, v likvidaci potravin jiných než bezpečných nebo vyřazení potravin z uvádění na trh, v pozastavení výkonu činnosti a v nařízení speciální ochranné deratizace. Ve dvou případech bylo přistoupeno i k okamžitému uzavření provozovny. Plnění nařízených opatření je ověřováno následnými kontrolami. Ve 195 případech byly přestupky řešeny domluvou.

 

 Graf č.1: Uložená opatření dle jednotlivých druhů

 

 

V rámci kontrol bylo odebráno 317 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiologické, chemické a senzorické nezávadnosti. V 93 případech vzorky nevyhověly požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Krajské hygienické stanice mají kompetenci v rámci zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona ve všech zařízeních, poskytujících služby společného stravování. V rámci tohoto zákona bylo provedeno celkem 659 kontrol a uloženo bylo 16 pokut v celkové výši 35 500 Kč.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2019 bylo vydáno celkem 336 závazných stanovisek (211 stanovisek k projektové dokumentaci, 125 stanovisek ke kolaudaci staveb), v 6 případech byl vydán nesouhlas.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 7. 2019