Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 28. 2. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 celkem 398 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o vyvařující restaurace, provozovny zajišťující stravování zaměstnanců a zařízení sociálních služeb, kde jsou připravovány a podávány pokrmy klientům a pacientům.

 

Za uvedené období přijal odbor hygieny výživy 37 podnětů. Ve 28 případech byly tyto podněty prověřeny provedením kontrol, v 9 případech nebyly podané podněty v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví a byly proto předány příslušným dozorovým orgánům. Podněty spotřebitelů se týkaly zejména nedodržování zásad provozní hygieny, zdravotních obtíží po konzumaci pokrmů, jakosti podávaných pokrmů, ale i nedodržování zákazu kouření v zařízeních poskytujících služby společného stravování. V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 25 pokut v celkové výši 160 000,- Kč a vydány byly 2 příkazy na provedení sanitace, 3 příkazy na likvidaci potravin a jejich vyřazení, 1 příkaz na okamžité uzavření provozovny a v jednom případě byl pozastaven výkon činnosti kontrolované provozovny, do doby odstranění nedostatků.

 

V rámci kontrol bylo odebráno 24 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiologické, chemické a senzorické nezávadnosti. Ve dvou případech odebrané vzorky nevyhověly požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Při kontrolách byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v neoznačování polotovarů připravených v kontrolovaných provozovnách (27 %) a v nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (26 %). Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 1.

 

Graf č. 1 Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb v procentech (včetně klamání spotřebitele, záměny surovin) ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2019 až 28. 2. 2019

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 132 finančních sankcí v celkové výši 465 500 Kč. V rámci kontrol byla vydávána opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků, ve zvláště závažných případech byla kontrolovaná provozovna uzavřena, případně byla v takovém zařízení omezena činnost, a to do doby odstranění nedostatků. Celkem se jednalo o 32 vydaných opatření (typy vydaných opatření jsou uvedeny v grafu č.2).

 

Graf č. 2  Typy vydaných opatření v provozovnách stravovacích služeb ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2019 až 28. 2. 2019

 

 

Kontroly jsou též zaměřovány na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. Provedeno bylo 76 kontrol, z čehož při 3 kontrolách byly zjištěny nedostatky v uvedené oblasti. Za zjištění, že dochází ke klamání spotřebitelů, záměně používaných surovin, případně používání nekalých praktik byly uloženy sankce v celkové výši 3 000,- Kč.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2019 bylo vydáno celkem 87 závazných stanovisek (54 stanovisek k projektové dokumentaci, 33 stanovisek ke kolaudaci staveb), v 1 případě byl vydán nesouhlas.

 

Krajské hygienické stanice mají kompetenci v rámci zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon 65“) provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona ve všech zařízeních, poskytujících služby společného stravování. Řešeny jsou též podněty na nedodržování zákazu kouření v uvedených zařízeních. V rámci tohoto zákona bylo provedeno celkem 187 kontrol a uloženo bylo 6 pokut v celkové výši 33 000,- Kč.

 

V souvislosti s výskytem hovězího a kuřecího masa z Polska, kontaminovaného Salmonellou, byl zintenzivněn dozor v zařízeních poskytujících služby společného stravování se zaměřením na konkrétní dodávky. Hygienici v rámci státního zdravotního dozoru pravidelně kontrolují doklady o původu surovin, určených k přípravě pokrmů, včetně masa. V případě, že kontrolovaná osoba nepředloží doklady o původu kontrolovaných surovin, jsou tyto na místě vyřazovány z použití ve stravovací službě. V případě kontrol masa a masných výrobků hygienici též spolupracují s pracovníky veterinární správy.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 3. 2019