Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 celkem 665 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o vyvařující restaurace, provozovny zajišťující stravování zaměstnanců a zařízení sociálních služeb, kde jsou připravovány a podávány pokrmy klientům a pacientům.

 

Za uvedené období přijal odbor hygieny výživy 78 podnětů. V 53 případech byly tyto podněty prověřeny provedením kontrol, v 25 případech nebyly podané podněty v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví a  byly proto předány příslušným dozorovým orgánům. Podněty spotřebitelů se týkaly zejména nedodržování zásad provozní hygieny, zdravotních obtíží po konzumaci pokrmů, jakosti podávaných pokrmů, ale i nedodržování zákazu kouření v zařízeních poskytujících služby společného stravování. V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 27 pokut v celkové výši 114 500,- Kč a vydáno bylo 5 příkazů na provedení sanitace, 4 příkazy na likvidaci potravin a ve dvou případech byl pozastaven výkon činnosti kontrolované provozovny, do doby odstranění nedostatků.

 

V rámci kontrol bylo odebráno 50 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiologické, chemické a senzorické nezávadnosti. Všechny odebrané vzorky vyhověly požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Při kontrolách byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v neoznačování polotovarů připravených v kontrolovaných provozovnách (33 %) a v nedodržování zásad provozní hygieny (27%). Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 1.

 

 

Graf č. 1 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech (včetně klamání spotřebitele, záměny surovin) ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2018 až 31. 3. 2018

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 291 finančních sankcí v celkové výši 704 000 Kč. V rámci kontrol byla vydávána opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků, ve zvláště závažných případech byla kontrolovaná provozovna uzavřena, případně byla v takovém zařízení omezena činnost, a to do doby odstranění nedostatků. Celkem se jednalo o 57 vydaných opatření (typy vydaných opatření jsou uvedeny v grafu č.2).

 

Graf č. 2  Typy vydaných opatření v provozovnách stravovacích služeb ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2018 až 31. 3. 2018

 

 

Kontroly jsou též zaměřovány na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. Provedeno bylo 172 kontrol, z čehož při 6 kontrolách byly zjištěny nedostatky v uvedené oblasti. Za zjištění, že dochází ke klamání spotřebitelů, záměně používaných surovin, případně používání nekalých praktik byla vždy uložena sankce v celkové výši 24 500,- Kč.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 162 závazných stanovisek (107 stanovisek k projektové dokumentaci, 55 stanovisek ke kolaudaci staveb), ve 4 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 2 rozhodnutí týkající se zásobování potravinářských podniků pitnou vodou z individuálního zdroje. 

 

Krajské hygienické stanice mají kompetenci v rámci zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon 65“) provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona ve všech zařízeních, poskytujících služby společného stravování. Řešeny jsou též podněty na nedodržování zákazu kouření v uvedených zařízeních. V rámci tohoto zákona bylo provedeno celkem 367 kontrol a uloženo bylo 12 pokut v celkové výši 54 000,- Kč.

 

Zajímavosti z regionu

 

Vzhledem k tomu, že se již pomalu rozbíhá sezóna jednorázových akcí, jako byly například velikonoční jarmarky, velikonoční trhy a poutě, zaměřili se středočeští hygienici na kontrolu těchto akcí, jejichž součástí je stánkový prodej občerstvení.

 

Kontrolou bylo zjišťováno, jakým způsobem jsou ve stáncích dodržovány nezbytné hygienické požadavky, týkající se podmínek skladování pokrmů, teploty nabízených pokrmů, data spotřeby, původu potravin, značení pokrmů a polotovarů, osobní a provozní hygieny a v neposlední řadě zajištění dostupnosti informací o přítomnosti alergenů v pokrmech.

                                                                                                    

Bylo provedeno celkem 24 kontrol stánkového prodeje občerstvení v rámci těchto jednorázových akcí a uloženy byly celkem 3 pokuty.

 

Bližší informace o průběhu kontroly v rámci Sedlecké pouti, která se konala v Kutné Hoře jsou uvedeny na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod odkazem: http://www.khsstc.cz/dokumenty/kontrola-stanku-na-jednorazove-akci--sedlecka-pout--v-kutne-hore-4965_4965_161_1.html

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 10. 4. 2018