Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje za období od 1. ledna do 30. dubna 2018

V období od prvního ledna do konce dubna 2018 provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze celkem 891 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

Koncepce kontrol KHS vychází jednak z plánu kontrol, ale i z tematických kontrol  - jedná se o regionální úkoly a úkoly stanovené Hlavním hygienikem ČR. Největší počet plánovaných kontrol je tradičně prováděn ve vyvařujících restauracích, dále pak v provozovnách závodního stravování, v kuchyních zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, stravování v rámci sociálních služeb terénních i ambulantních apod.).  V průběhu celého roku jsou pak prováděny kontroly pojízdných a přechodných prostor poskytujících stravovací služby zejména při jednorázových akcích (různé druhy společenských a sportovních akcí). Jedná se o prodej občerstvení z upravených automobilových přívěsů a mobilních prodejních stánků.

 

Kontroly v provozovnách stravovacích služeb jsou především zaměřeny na plnění hygienických požadavků stanovených Nařízením (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, dodržování zákona na ochranu spotřebitele zaměřených na zamezení klamání spotřebitele a od loňského roku i respektování tzv. protikuřáckého zákona. K 30. 4. 2018 bylo provedeno celkem 554 kontrol zaměřených na dodržování zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb a plnění dalších požadavků vyplývajících ze zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

 

Součástí kontrol je také ověřování znalostí provozovatelů potravinářských podniků týkající se poskytování informací o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích. Pro příklad - na územním pracovišti v Příbrami byl zaměstnanci KHS v měsíci dubnu 2018 šetřen podnět spotřebitele, který upozorňoval na hrubé nedostatky v poskytování informací o alergenech. Kontrolou bylo zjištěno, že provozovatel restaurace nebyl schopen poskytnout spotřebiteli relevantní informace o alergenech obsažených v pokrmech inzerovaných v jídelním lístku a navíc uvedené informace byly z větší části zavádějící a nepravdivé. Jednateli společnosti provozující restauraci byl za zjištěné nedostatky uložen finanční postih.

 

Nezanedbatelný počet kontrol (cca 10 – 15 %) je prováděn na základě podnětů spotřebitelů poukazujících na hygienické nedostatky (nejčastěji na zdravotní potíže po konzumaci pokrmů, nedostatečný úklid, provozní či osobní hygienu a porušování zákazu kouření) v provozovnách společného stravování.

 

V rámci kontrol je prováděn i odběr vzorků k laboratornímu vyšetření (chemické, mikrobiologické, senzorické analýzy). Jsou odebírány vzorky např. hotových pokrmů, polotovarů, cukrářských a lahůdkářských výrobků, zmrzlin, včetně surovin používaných k jejich výrobě. Odběr vzorků je často prováděn na základě anonymní objednávky, čím je zajištěna objektivita kvality, hmotnosti a jakosti výrobků tak, jak jsou podávány spotřebitelům.

 

V měsíci dubnu 2018 byly zahájeny dva z řady cílených kontrolních akcí orgánů ochrany veřejného zdraví – v rámci regionálního úkolu budou zejména v letních měsících prováděny kontroly zaměřené na přípravu a prodej zmrzliny a v rámci celostátní kontrolní akce kontroly zdravotní nezávadnosti pokrmů připravovaných z drůbežího masa a vajec.

 

Za nedostatky zjištěné v rámci provedených kontrol bylo ve sledovaném období (1. 1. 2018 – 30. 4. 2018) uloženo celkem 373 sankčních postihů v celkové výši 920 900,- Kč. V tomto období bylo zároveň hygieniky uloženo kontrolovaným osobám celkem 81 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad, spočívajících kupříkladu v neprodleném provedení sanitace (vyčištění znečištěných povrchů, řádný úklid) provozovny (28 x), v likvidaci potravin jiných než bezpečných nebo vyřazení potravin z uvádění na trh tj. např. s prošlým datem spotřeby, vykazující senzorické změny (dohromady 36 x), v nařízení speciální ochranné deratizace (3 x), v pozastavení výkonu činnosti (9 x) včetně okamžitého uzavření provozovny (5 x). Plnění (dodržování) nařízených opatření je ověřováno opakovanými kontrolami.

 

Graf č. 1: Uložená opatření dle jednotlivých druhů (období od 1. 1. 2018 – 30. 4. 2018)

 

 

 

Co se týká preventivního hygienického dozoru, kdy je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy, zaměstnanci oddělení hygieny vypracovávají závazná stanoviska k předloženým projektovým dokumentacím, které se týkají výstavby nebo přestavby provozoven stravovacích služeb nebo jiných potravinářských podniků (potravinářské výrobny, prodejny). Za první čtyři měsíce roku 2018 bylo vydáno celkem 155 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím, z toho 3 nesouhlasná; 90 závazných stanovisek bylo vydáno v rámci kolaudačního řízení, z toho 4 nesouhlasná.

 

Tab.č. 1: Stručný přehled činnosti odboru hygieny výživy KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018

 

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 14. 5. 2018