Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 30. 4. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 celkem 837 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

Bylo provedeno například 369 kontrol vyvařujících restaurací, 129 kontrol nevyvařujících provozoven (např. kavárny, občerstvení, bary), 203 kontrol provozoven zajišťujících závodní stravování zaměstnanců, 57 kontrol zařízeních zdravotních a sociálních služeb, 41 kontrol pevných stánků a 19 kontrol stánků mobilních (další viz graf č. 1).

 

Graf č. 1: Zkontrolovaná stravovací zařízení dle typu provozovny

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, nezajištění obecných požadavků na potravinářské prostory a nedostatky v hygieně provozu. Další často zjišťované závady zjištěné při kontrolách provozoven stravovacích služeb jsou uvedeny v grafu č. 2.

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 256 finančních sankcí v celkové výši 877 500,- Kč.

 

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 67 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny ve 25 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 20 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 6 případech, nařízení speciální ochranné DDD ve 3 případech, pozastavení výkonu činnosti v 11 případech, a okamžité uzavření provozovny ve 2 případech.

 

Graf č. 2: Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb v procentech z provedených kontrol

 

 

Na základě podnětů spotřebitelů bylo ve výše uvedeném období provedeno 59 kontrol, nejvíce podnětů se týkalo vyvařujících restaurací – provedeno 27 kontrol, dále nevyvařujících provozoven – provedeno 13 kontrol, a provozoven zajišťujících závodní stravování zaměstnanců – 13 kontrol.

 

V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 43 pokut v celkové výši 230 500,- Kč.

 

V daném období bylo celkem odebráno 97 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému hodnocení, z toho 3 vzorky nevyhověly požadavkům platných právních předpisů.

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona  - č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen zákon 65) – bylo v letošním roce zkontrolováno 437 provozoven. Ve 14 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno,“ označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Ve 2 provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. V 8 případech byla za porušení zákona 65 udělena sankce, celkem ve výši 35 500,- Kč.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2019 bylo vydáno celkem 215 závazných stanovisek, v 1 případě byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2019 vydal 1 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem:

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 5. 2019