Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 12. 2018.

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 celkem 2 616 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v   širokém spektru provozoven stravovacích služeb a týkaly se hlavně restaurací vyvařujících – 1 061 kontrol, závodního stravování zaměstnanců – 393 kontrol, zdravotnických zařízení - 66 kontrol, zařízení sociálních služeb – 157 kontrol, pevných a mobilních stánků s občerstvením 525 kontrol, a dále pak kaváren apod.). 

 

V rámci provedených kontrol byly nejčastěji zjišťovány závady týkající se požadavků na hygienu provozu 582 případů, obecných požadavků na potravinářské prostory (stavebně technický stav provozovny) 555 případů, označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů 347 případů, zavedení stálých postupů na zásadách HACCP 216 případů a potraviny s prošlým datem použitelnosti 210 případů.

 

Graf č. 1. Nejčastěji zjištěné závady

 

 

V uvedeném období bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo za zjištěné závady celkem 1 153 sankcí z toho 829 finančních sankcí v celkové výši 2 702 900 Kč, méně závažné nedostatky pak byly řešeny uložením napomenutí  - 324 případů.

 

Ve zvláště rizikových případech hygienici přistoupili k uložení nezbytných opatření vedoucích k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou.  Celkem bylo vydáno 288 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 98 případech, jiné opatření dle ES 882/2004 v 93 případech, pozastavení výkonu činnosti v 41 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 28 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu a to v 12 případech a okamžité uzavření provozovny v 11 případech, uložení náhrad nákladů bylo využito ve 3 případech, nařízení změny technologického postupu v 1 případě, zákaz používání látky, suroviny, polotovaru, potraviny k výrobě pokrmu v 1 případě.

 

Graf č. 1. Počet opatření dle typu ukládaných v provozovnách stravovacích služeb

 

 

Z celkového počtu kontrol bylo 237 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru, tj. 9% z celkového počtu kontrol. 

 

Od začátku roku 2018 bylo odebráno celkem 802 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení,  pro  ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Odběr vzorků pokrmů a potravin byl prováděn v souvislosti s šetřením podnětů spotřebitelů, dále pak na základě úkolů hlavního hygienika, na základě regionálních úkolů ale i v rámci plánovaných kontrol provozoven stravovacích služeb.   Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 34 % (270 vzorků) požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Kontroly hygieniků jsou také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřáckého zákona. Od začátku roku 2018 bylo provedeno 1465 kontrol, z toho v 83 případech byly zjištěny nedostatky. 31 kontrol bylo provedeno v rámci společné kontrolní akce Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Drogy“). Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 52 finančních sankcí v celkové výši 155 600 Kč.

 

V době adventu hygienici provedli kontroly stánkového prodeje občerstvení v rámci adventních trhů. Provedeno bylo celkem 35 kontrol, z toho v 1 případě byla za zjištěné nedostatky uložena  finanční sankce a v 5 případech, kdy byly zjištěny  méně závažné nedostatky bylo uloženo napomenutí.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde jsou orgány ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem statní správy), posoudili zaměstnanci odboru projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků.  Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 710 závazných stanovisek, ve 14 případech bylo vydáno závazné stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal 5 rozhodnutí na zásobování zařízení poskytující stravovací služby pitnou vodou.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 12. 2018

 

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 07.01.2019