Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 12. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 celkem 2 591 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

V roce 2019 bylo provedeno 985 kontrol vyvařujících restaurací, 387 kontrol nevyvařujících provozoven (např. kaváren, občerstvení, barů), 430 kontrol provozoven zajišťujících závodní stravování zaměstnanců, 229 kontrol v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, 291 kontrol pevných stánků a 192 kontrol stánků mobilních (viz graf č. 1).

 

Graf č. 1: Zkontrolovaná stravovací zařízení dle typu provozovny

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních ve Středočeském kraji nejčastěji zjišťovány nedostatky při označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, nezajištění obecných požadavků na potravinářské prostory a nedostatky v hygieně provozu. Další často zjišťované závady zjištěné při kontrolách provozoven stravovacích služeb jsou uvedeny v grafu č. 2.

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 785 finančních sankcí v celkové výši 2 634 600,- Kč.

 

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 231 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 71 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 56 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 24 případech, nařízení sanitace výrobníků zmrzliny / ledu či pozastavení výroby v  32 případech, nařízení speciální ochranné DDD v 8 případech, pozastavení výkonu činnosti v 36 případech, a okamžité uzavření provozovny ve 4 případech.

 

Graf č. 2: Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb v procentech z provedených kontrol

 

 

 

V daném období bylo celkem odebráno 847 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému hodnocení, z toho 229 vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů.

 

Nevyhovující výsledky byly zjištěny zejména u odebraných vzorků zmrzlin – 173 nevyhovujících vzorků z celkem 338 vzorků odebraných zmrzlin. Na odběry zmrzlin se zaměřili zaměstnanci odboru hygieny výživy před a v průběhu letní sezony. Vzorky zmrzlin nevyhověly ve sledovaném ukazateli Enterobacteriaceae. Přítomnost bakterií rodu Enterobacteriaceae značí nedodržení požadavků na správnou hygienickou praxi v daných provozovnách.

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona  - č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen zákon 65) – bylo v roce 2019 zkontrolováno 1 295 provozoven, ve 41 provozovnách byly zjištěny závady. Ve 23 případech byla za porušení zákona 65 udělena sankce, celkem ve výši 77 000,- Kč.

 

Kontroly dodržování povinností vyplývajících ze zákona 65 byly provedeny i v rámci společných kontrolních akcí HAD – „Hazard, Alkohol, Drogy“ s Policií ČR a dalšími kontrolními orgány. Při 40 kontrolách byly zjištěny závady týkající se porušení zákona 65 v 8 případech, bylo uloženo 6 finančních sankcí, celkem ve výši 9 000,- Kč.

 

Kontroly byly v roce 2019 zaměřeny také na stánkový prodej občerstvení na jednorázových akcích. Na 40 akcích pořádaných ve Středočeském kraji bylo v tomto období zkontrolováno 181 mobilních stánků s občerstvením, závady byly zjištěny u 43 z nich.

 

V době adventu bylo zkontrolováno 62 stánků na adventních trzích a akcích, v 16 případech byly zjištěny závady. Bylo uloženo 9 finančních sankcí ve výši 13 500,- Kč, další případy byly řešeny domluvou. Závady se týkaly například rizikového skladování potravin při stánkovém prodeji, nedodržení provozní hygieny, chybějících prostředků na mytí rukou a hygienické osušení, či značení alergenů v nabízeném sortimentu.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. V roce 2019 bylo vydáno celkem 663 závazných stanovisek, ve 13 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2019 vydal 4 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem:

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 1. 2020