Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 5. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 celkem 1143 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

Bylo provedeno 555 kontrol vyvařujících restaurací, 174 kontrol nevyvařujících provozoven (př. kavárny, občerstvení, bary), 209 kontrol provozoven zajišťujících závodní stravování zaměstnanců, 48 kontrol zařízeních zdravotních a sociálních služeb, 87 kontrol pevných stánků a 54 kontrol stánků mobilních (viz graf č. 1).

 

Graf č. 1: Zkontrolovaná stravovací zařízení dle typu provozovny

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky při označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, nedostatky v hygieně provozu a nedostatky spočívající v neplnění obecných požadavků na potravinářské prostory. Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 2.

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 349 finančních sankcí v celkové výši 1 177 400 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 118 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny ve 38 případech, nařízení sanitace zmrzlinového stroje včetně předložení vyhovujícího výsledku odběru vzorků zmrzlin ve 3 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 27 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 19 případech, pozastavení výkonu činnosti v 18 případech, nařízení speciální ochranné DDD ve 4 případech, a okamžité uzavření provozovny v 7 případech.

 

Graf č. 2: Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb v procentech  z provedených kontrol

 

 

Na základě podnětů spotřebitelů bylo ve výše uvedeném období provedeno 94 kontrol, nejvíce podnětů se týkalo vyvařujících restaurací – provedeno 60 kontrol, dále výčepů, barů – provedeno 11 kontrol, a občerstvení, bufetů a cukráren – 8 kontrol.

 

V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 72 pokut v celkové výši 276 400 Kč.

 

V daném období bylo celkem odebráno 239 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému hodnocení, z toho 78 vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů.

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona  - č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen zákon 65) – bylo v letošním roce zkontrolováno 676 provozoven. V 31 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno,“ označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V 10 provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. V 20 případech byla za porušení zákona 65 udělena sankce, celkem ve výši 68 600 Kč.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 314 závazných stanovisek, v 6 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 2 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem:

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 19. 6. 2018