Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 8. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 celkem 1 829 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb viz. Graf č.1

 

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění počtu kontrol v jednotlivých typech zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb za období 1. 1. 2018 až 31. 8. 2018

 

 

Kontroly jsou prováděny dle pečlivě sestavených kontrolních plánů, dále v reakci na podněty spotřebitelů, mimořádné kontroly v případě jakéhokoliv podezření a kontroly na základě povinného hlášení provozovatelů. Nedílnou součástí jsou opakované kontroly, které jsou zaměřeny na zjištění způsobu odstranění přechozích závad, plnění nařízených opatření, nebo došetření vzniklé situace. Z výše uvedeného celkového počtu kontrol bylo za uplynulé období provedeno například 170 kontrol na základě podnětů spotřebitelů.

 

 

Graf č. 2  Počty provedených kontrol ve stravovacích zařízeních rozdělených dle druhu provedené kontroly za období 1. 1. 2018 až 31. 8. 2018

 

 

V letní sezoně byly kontroly zaměřeny na provozovny typu stánků v rekreačních oblastech, na jednorázových kulturních akcích a dále na kontrolu zdravotní nezávadnosti zmrzlin a ledu v zařízeních poskytující stravovací služby.

 

Kontroly jsou prováděny převážně komplexní, zaměřené na plnění mnoha povinností vyplývajících z právních předpisů.

 

 

Graf č. 3 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2018 až 31. 8. 2018

 

 

V rámci kontrol bylo odebráno 670 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení. Z toho 252 odebraných vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Kromě vzorků pokrmů a potravin byly provedeny odběry stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb.

 

 

Graf č. 4  Počty odebraných vzorků pokrmů a potravin dle druhu v rámci provedených kontrol za období 1. 1. 2018 až 31.08.2018

 

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo v letošním roce zkontrolováno 1 085 provozoven. V 45 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“, označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.  V 15  provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. Ve 28 případech byly za porušení protikuřáckého zákona uloženy sankce v celkové výši 103 600 Kč. Aktuálně se KHS zapojila do centrální kontrolně-preventivní akce Hazard-alkohol-děti pořádané Policií ČR.

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo celkově 578 finančních sankcí v celkové výši 1 918 400 Kč.

 

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 224 opatření.

 

 

Graf č. 5 Počty vydaných nápravných opatření dle druhu za období 1. 1. 2018 až 31. 8. 2018

 

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 488 závazných stanovisek, z toho v 9ti případech byl v dané věci vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 4 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje (studny).

 

 

Tabulka Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 17.09.2018