Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze od 1. 1. do 31. 8. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 celkem 1 571 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

Bylo provedeno 655 kontrol vyvařujících restaurací, 213 kontrol provozoven zajišťujících závodní stravování zaměstnanců, 62 kontrol v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, 214 kontrol pevných stánků, 137 kontrol stánků mobilních, 39 kontrol výroben a prodejen potravin, 238 kontrol provozoven nevyvařujících (kavárny, bary...), a 13 kontrol jiných zařízení (např. menzy, zařízení vojenské služby) - viz graf č. 1.

 

Graf č. 1: Zkontrolovaná stravovací zařízení dle typu provozovny

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky při označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, nedostatky spočívající v neplnění obecných požadavků na potravinářské prostory a nedostatky v hygieně provozu. Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 2.

 

Graf č. 2: Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb v procentech z provedených kontrol

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 423 finančních sankcí v celkové výši 1 512 800 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 169 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 57 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 40 případech, pozastavení výkonu činnosti v 32 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 21 případech, nařízení speciální ochranné DDD v 8 případech a okamžité uzavření provozovny v 8 případech.

 

Na základě podnětů spotřebitelů bylo ve výše uvedeném období provedeno 176 kontrol, nejvíce podnětů se týkalo vyvařujících restaurací – provedeno 92 kontrol, pevných stánků – 20 kontrol a závodního stravování – 13 kontrol. V rámci řešení podnětů bylo odebráno 113 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, 10 odebraných vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů.

 

V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 119 pokut v celkové výši 493 000 Kč.

 

V daném období bylo celkem odebráno 288 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému hodnocení, z toho 83 vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů.

 

Graf č. 3: Počty odebraných vzorků pokrmů a potravin dle druhu v rámci provedených kontrol

 

 

Nevyhovující výsledky byly zjištěny zejména u odebraných vzorků točené zmrzliny – 73 nevyhovujících vzorků z celkem 134 vzorků odebraných zmrzlin. Na odběry zmrzlin se zaměřili zaměstnanci odboru hygieny výživy před a v průběhu letní sezony. Vzorky zmrzlin nevyhověly ve sledovaném ukazateli Enterobacteriaceae. Přítomnost bakterií rodu Enterobacteriaceae značí nedodržení požadavků na správnou hygienickou praxi v daných provozovnách. V  případech nevyhovujících výsledků odběrů zmrzlin bylo nařízeno pozastavení výroby do předložení vyhovujícího laboratorního výsledku a sanitace strojů pro výrobu točené zmrzliny, případně pracovních ploch a pracovních pomůcek na výrobu zmrzliny.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 322 závazných stanovisek, ve 4 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2017 vydal 11 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

  

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 18. 9. 2017